Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

Gmina
   Statut
      Statut Gminy Kobierzyce
      Uchwała Nr XXXIII/606/2021
   Budżet
      Budżet na poszczgólne lata
         Budżet 2022
         Budżet 2021
         Budżet 2020
         Budżet 2019
         Budżet 2018
         Budżet 2017
         Budżet 2016
         Budżet 2015
         Budżet 2014
         Budżet 2013
         Budżet 2012
            UCHWAŁA NR XIV/149/11
            OBJAŚNIENIA
            PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK
            PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK
            PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU
            WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU
            PLAN DOTACJI NA 2012 ROK
            PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW 2012
         Budżet 2011
            UCHWAŁA NR V/25/11
            OBJAŚNIENIA
            PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK
            PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK
            PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU
            WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
            PLAN DOTACJI NA 2011 ROK
            OPINIA RIO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE ZA 2011 ROK
            SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2011 ROK
         Budżet 2010
            UCHWAŁA NR XLI/508/09
            PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK
            PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK
            Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
            Plan wydatków realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
            PLAN DOTACJI NA 2010 ROK
            Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
            LIMITY WYDATKÓW WIELOLETNICH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,
            Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
            OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2010 ROK
         Budżet 2009
            Zarządzenie RF Nr 230/0151/2008 Wójta Gminy Kobierzyce
               UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBIERZYCE - PROJEKT
               CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2009 ROK
               INFORMACJA O MIENIU - Załącznik do projektu
               DOCHODY - Załącznik do projektu
               WYDATKI - Załącznik do projektu
               DOTACJE -Załącznik do projektu
               PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK - Załącznik do projektu
               WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - Załącznik do projektu
               KWOTY DŁUGU I SPŁAT - Załącznik do projektu
               PRZYCHODY I ROZCHODY - Załącznik do projektu
            Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce
            W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu
         Budżet 2008
            CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2008 ROKU
            Część opisowa informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2008 roku.
            Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
         Budżet 2007
            Plan dochodów bdżetu Gminy Kobierzyce według klasyfikacji budżetowej na rok 2007
            Plan wydatków budżetu Gminy Kobieżyce według klasyfikacji budżetowej na rok 2007
            Część opisowa budżetu Gminy Kobierzyce na 2007 rok
            Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku
            Dotacje podmiotowe w 2007 roku
            Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
            Plan dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie Kobierzyce z zakresu administracji rządowej na 2007 rok
            Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2007 rok
            Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
            Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
            Uchwała nr IV/50/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007 w sprawie budżetu Gminy na rok 2007
            Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
            Zadania inwestycyjne w 2007 roku
            Zarządzenie RF Nr 0151- 195/06 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2007 rok
            PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK
            Część opisową z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w pierwszym półroczu 2007 roku.
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2007
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA ROK 2007
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2007
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2007
            WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOBIERZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
            WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
            Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2007 roku.
         Budżet 2006
         Budżet 2005
         Budżet 2004
         Budżet 2003
      Sprawozdania z wykonania budżetu
         Rok 2007
            Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2007 roku.
            WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
            WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOBIERZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2007
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2007
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA ROK 2007
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2007
            Część opisową z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w pierwszym półroczu 2007 roku.
         Rok 2008
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
            SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI
            SPRAWOZDANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GFOŚiGW
            SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
            SPRAWOZDANIE ZE STANU RACHUNKÓW BANKOWYCH
         Rok 2009
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
            SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI
            SPRAWOZDANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GFOŚiGW
            SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
            SPRAWOZDANIE ZE STANU RACHUNKÓW BANKOWYCH
         Rok 2010
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
            SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI
            SPRAWOZDANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ
            SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
            SPRAWOZDANIE ZE STANU RACHUNKÓW BANKOWYCH
         Rok 2011
            Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce
            Sprawozdanie o stanie należności
            Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
            Sprawozdanie o stanie zobowiązań
            Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
            Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
            Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
         Rok 2012
            Sprawozdanie Rb-PDP
            Sprawozdanie Rb-27s
         Rok 2013
            Sprawozdanie Rb-PDP
            Sprawozdanie Rb-27s
            Regionalna Izba Obrachunkowa
         Rok 2014
            Sprawozdanie Rb-PDP
            Sprawozdanie Rb-27s
            Regionalna Izba Obrachunkowa
         Rok 2015
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
         Rok 2016
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
            Uchwała nr V/75/2017 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
         Rok 2017
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
         Rok 2018
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
         Rok 2019
         Rok 2020
      Sprawozdania finansowe
         Rok 2013
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2014
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2015
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2016
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2017
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2018
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            ZSP w Wysokiej
         Rok 2019
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            ZSP w Wysokiej
         Rok 2020
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            ZSP w Wysokiej
         Rok 2021
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            ZSP w Wysokiej
            Bilans z Wykonania Budżetu
         Rok 2022
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            ZSP w Wysokiej
            Bilans z Wykonania Budżetu
            Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym
         Rok 2023
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            Gmina Kobierzyce
            Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym
            ZSP w Wysokiej
      RIO
         Uchwała nr V/24/2019
         Uchwała nr V/25/2019
         Uchwała nr V/10/2020
         Uchwała nr V/11/2020
         Uchwała nr V/104/2020
         Uchwała nr V/102/2020
         Uchwała nr V/103/2020
         Uchwała nr V/3/2021
         Uchwała nr V/4/2021
         Uchwała nr V/137/2021
         Uchwała nr V/136/2022
         Uchwała nr V/137/2022
         Uchwała nr V/32/2023
         Uchwała nr V/31/2023
         Uchwała nr V/113/2023
         Uchwała nr V/112/2023
         Uchwała nr V/13/2024
         Uchwała nr V/12/2024
   Podatki i opłaty lokalne
      Podatki i opłaty na rok 2024
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         KOMUNIKAT
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
         Interpretacje indywidualne
            Interpretacja indywidualna w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości od budynków
            Interpretacja indywidualna w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości od budynków
      Podatki i opłaty na rok 2023
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         KOMUNIKAT
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
         Interpretacje indywidualne
            Interpretacja indywidualna w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości od budynków
            Interpretacja indywidualna w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości od budynków
      Podatki i opłaty na rok 2022
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         KOMUNIKAT
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
         Interpretacje indywidualne
            Interpretacja indywidualna w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości od budynków
            Interpretacja indywidualna w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości od budynków
      Podatki i opłaty na rok 2021
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         KOMUNIKAT
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa
         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach
      Podatki i opłaty na rok 2020
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         KOMUNIKAT
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
      Podatki i opłaty na rok 2019
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         STAWKI PODATKU
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
      Podatki i opłaty na rok 2018
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO
         STAWKI PODATKU
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
      Podatki i opłaty na rok 2017
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO
         STAWKI PODATKU
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         Podatek od środków transportowych
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
      Podatki i opłaty na rok 2016
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek leśny
         Podatek od środków transportowych
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
      Podatki i opłaty na rok 2015
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Podatek leśny
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
      Podatki i opłaty na rok 2014
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Podatek leśny
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
         UCHWAŁA NR XIII/138/11
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT1
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ( DT-1/A )
      Podatki i opłaty na rok 2013
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek na podatek od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Podatek leśny
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna - Spółka z siedzibą w Biskupicach Podgórnych
         UCHWAŁA NR XIII/138/11
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT1
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ( DT-1/A )
      Podatki i opłaty na rok 2012
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek na podatek od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Stawka podatku leśnego
         UCHWAŁA NR XIII/138/11
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT1
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ( DT-1/A )
         INTERPRETACJE PODATKOWE
         Podanie do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulg i zwolnień podatkowych
      Podatki i opłaty na rok 2011
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta
         Stawka podatku leśnego
         INTERPRETACJE PODATKOWE
            Interpretacja indywidualna
         Podanie do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulg i zwolnień podatkowych
   Pomoc publiczna
      Uchwały
         Pomoc de minimis
            Rok 2005
               Uchwała XL/514/05 z dnia 24.03.05
            Rok 2007
               Uchwała Nr XI/131/07 z dnia 28.06.2007
               Uchwała NR XII/143/07 z dnia 17.08.2008
            Rok 2010
               Uchwała nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
            Rok 2015
               Uchwała nr VI/75/15 z 27.03.2015 r.
            Rok 2021
               Uchwała nr XXXII/595/2021
         Pomoc regionalna
            Rok 2005
               Uchwała Nr. LI/572/05 z dnia 27.10.2005
            Rok 2006
               Uchwała Nr. LVII/633/06 z dnia 23.03.2006
               Uchwała Nr. II/7/06 z dnia 01.12.2006
            Rok 2007
               UCHWAŁA NR XI/130/07 z dnia 28.06.2007
            Rok 2011
               Uchwała NR XIV/151/11 rady Gminy Kobierzyce z dnia 30-12-2011 r w sprawie zwolnień od podatku od nie
            Rok 2015
               Uchwała nr VI/74/15 z 27.03.2015 r.
            Rok 2022
      Sprawozdania
         Przedsiębiorcy
            Rok 2006
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2006 rok
            Rok 2007
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2007 rok
            Rok 2008
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2008 rok
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2008 rok - III kwartał
         Rolnicy i rybacy
            Rok 2007
               INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
            Rok 2008
               INFORMACJE/SPRAWOZDANIA O NIEUDZIELENIU/UDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
               INFORMACJE/SPRAWOZDANIA O NIEUDZIELENIU/UDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - WRZESIEŃ 2008
      Pomoc de minimis
         Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
            Rok 2012
            Rok 2013
      Udzielona Pomoc
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
         Rok 2022
   Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
      Sołectwo Bąki
      Sołectwo Bielany Wrocławskie
      Sołectwo Biskupice Podgórne
      Sołectwo Budziszów
      Sołectwo Chrzanów
      Sołectwo Cieszyce
      Sołectwo Damianowice
      Sołectwo Dobkowice
      Sołectwo Domasław
      Sołectwo Jaszowice
      Sołectwo Kobierzyce
      Sołectwo Królikowice
      Sołectwo Krzyżowice
      Sołectwo Księginice
      Sołectwo Kuklice
      Sołectwo Magnice
      Sołectwo Małuszów
      Sołectwo Nowiny
      Sołectwo Owsianka
      Sołectwo Pełczyce
      Sołectwo Pustków Wilczkowski
      Sołectwo Pustków Żurawski
      Sołectwo Racławice Wielkie
      Sołectwo Rolantowice
      Sołectwo Solna
      Sołectwo Szczepankowice
      Sołectwo Ślęza
      Sołectwo Tyniec Mały
      Sołectwo Tyniec nad Ślęzą
      Sołectwo Wierzbice
      Sołectwo Wysoka
      Sołectwo Żerniki Małe
      Sołectwo Żurawice
      Harmonogram zebrań wiejskich na 2024
   Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
      Szkoły
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2019.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
               Halina Frodyma
               Beata Kuźmicz
            Rok 2020
               Zuzanna Moskal
               Iwona Antman
               Beata Kuźmicz
               Grażyna Ciężka
               Beata Ćwiek
               Halina Frodyma
            Rok 2021
               Zuzanna Moskal
               Iwona Antman
               Beata Kuźmicz
               Grażyna Ciężka
               Beata Ćwiek
               Halina Frodyma
            Rok 2022
               Zuzanna Moskal
               Iwona Antman
               Beata Kuźmicz
               Grażyna Ciężka
               Beata Ćwiek
               Halina Frodyma
            Rok 2023
               Zuzanna Moskal
               Iwona Antman
               Beata Kuźmicz
               Grażyna Ciężka
               Beata Ćwiek
               Halina Frodyma
               Monika Kamila Lunitz
            Rok 2024
               Zuzanna Moskal
               Iwona Antman
               Beata Kuźmicz
               Grażyna Ciężka
               Halina Frodyma
               Monika Kamila Lunitz
      Przedszkola
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2019.
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
            Rok 2020
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
            Rok 2021
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
            Rok 2022
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
            Rok 2023
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
            Rok 2024
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
         Oświadczenia majątkowe pracowników GOPS
            Rok 2019.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2020.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2021.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
               Karolina Kafka
               Monika Korkuś, Orfin
               Izabela Tylewska-Smuda
            Rok 2022.
               Ludwika Oszczyk
               Marta Krzyśko
               Karolina Kafka
               Monika Korkuś, Orfin
               Izabela Tylewska-Smuda
            Rok 2023.
               Ludwika Oszczyk
               Marta Krzyśko
               Karolina Kafka
               Monika Korkuś, Orfin
               Izabela Tylewska-Smuda
            Rok 2024.
               Ludwika Oszczyk
               Marta Krzyśko
               Karolina Kafka
               Monika Korkuś, Orfin
               Izabela Tylewska-Smuda
               Sylwia Bajek
      Instytucje kultury
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2020.
               Maria Irena Bokun
               Maja Elżbieta Muszyńska
            Rok 2021.
               Maria Irena Bokun
               Maja Elżbieta Rytelewska
               Agnieszka Joanna Miza
            Rok 2022
               Maja Elżbieta Rytelewska
               Agnieszka Joanna Miza
            Rok 2022
               Maja Elżbieta Rytelewska
               Agnieszka Joanna Miza
            Rok 2023
               Maja Elżbieta Rytelewska
               Agnieszka Joanna Miza
               Tomasz Legodziński
               Krzysztof Nowak
            Rok 2024
               Agnieszka Joanna Miza
               Krzysztof Nowak
         Program Działania Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
      Żłobki
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2019
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2020
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2021
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2022
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2023
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2024
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
      Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2023
               Sylwia Bajek
            Rok 2024
               Sylwia Bajek
               Joanna Dziubińska
   Rejestr Przedsiębiorców On-Line

Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny
      Regulamin Urzędu Gminy Kobierzyce
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2007 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 13.02.2007
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 11.06.2007
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 20.08.2007
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2006 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 01.03.2006
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 25.05.2006
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 15.12.2006
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2008 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 05.08.2008
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2009 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 27.02.2009
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 10.11.2009
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2011 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 06.09.2011
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2024 roku.
         Zarządzenie Nr KA 0050.1.50.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 22 lutego 2024 r.
         Zarządzenie Nr KA 0050.1.109.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 maja 2024 r.
   Schemat organizacyjny
   Regulamin Wynagradzania Pracowników
      Regulamin Wynagradzania Pracowników - 14.06.2018
      Zmiany do Regulaminu wynagradzania - 16.03.2020
      Zmiany do Regulaminu wynagradzania - 16.09.2021
      Zmiany do Regulaminu wynagradzania - 31.01.2022
   Kierownictwo urzędu
      Wójt Gminy
      Zastępca Wójta Gminy
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
   Referaty i stanowiska samodzielne
      Referat Finansowy
      Referat Inwestycji i Nieruchomości
      Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego
      Referat Edukacji Kultury i Sportu
      Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
      Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
      Stanowiska Samodzielne
      Urząd Stanu Cywilnego
      Koordynator Ds. Dostępności
      Referat Promocji Gminy i Współpracy
      Referat Ochrony Środowiska
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
      Rok 2019
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Marta Borkowska
         Joanna Najmrodzka
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Magdalena Łabęcka
         Marek Kucharczyk
         Jacek Skrzyniarz
         Joanna Kunert
         Agata Krajewska
      Rok 2020
         Ryszard Pacholik
         Maria Prodeus
         Joanna Najmrodzka
         Magdalena Łabęcka
         Piotr Ligas
         Marek Kucharczyk
         Jacek Skrzyniarz
         Joanna Kunert
         Agata Krajewska
         Anna Szymańska
         Marta Borkowska
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Rafał Krasicki
      Rok 2021
         Ryszard Pacholik
         Maria Prodeus
         Magdalena Łabęcka
         Piotr Ligas
         Marek Kucharczyk
         Jacek Skrzyniarz
         Joanna Kunert
         Agata Krajewska
         Anna Szymańska
         Marta Borkowska
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Rafał Krasicki
      Rok 2022
         Ryszard Pacholik
         Maria Prodeus
         Magdalena Łabęcka
         Piotr Ligas
         Marek Kucharczyk
         Jacek Skrzyniarz
         Agata Krajewska
         Marta Borkowska
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Rafał Krasicki
         Zdzisław Skrzyniarz
      Rok 2023
         Ryszard Michał Pacholik
         Maria Wilk
         Jacek Skrzyniarz
         Marek Kucharczyk
         Magdalena Dominika Łabęcka
         Rafał Krasicki
         Maria Prodeus
         Piotr Ligas
         Piotr Kopeć
         Zdzisław Skrzyniarz
         Agata Krajewska
         Monika Renata Śkórzewska
         Dariusz Mirek
      Rok 2024
         Ryszard Michał Pacholik
         Henryk, Maciej Bosiacki
         Zdzisław Skrzyniarz
         Jacek Skrzyniarz
         Monika Skórzewska
         Rafał Krasicki
         Maria Wilk
         Marek Kucharczyk
         Magdalena Dominika Łabęcka
         Dariusz Mirek
         Maria Prodeus
         Piotr Kopeć
         Agata Krajewska
         Rafał Krasicki
         Anna Dudarska
         Marta Ława
         Hanna Żurawska
         Magdalena Kowalska
   Deklaracja Dostępności

Rada Gminy
   Informacje ogólne
   Radni Gminy Kobierzyce
   Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
   Komisje Rady
   Plan pracy Rady Gminy
   Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
      Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
      Komisja Rewizyjna
      Komisja Użyteczności Publicznej
      Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
   Plany posiedzeń
      Rady Gminy Kobierzyce
         Kadencja 2018 - 2023 - 2024
            Rok 2018
               19.11.2018 godzina 9:00
               29.11.2018 godzina 9:00
               19.12.2018 godzina 9:00
            Rok 2019
               25.01.2019 godzina 14:30
               28.03.2019 godzina 9:00
               31.05.2019 godzina 9:00
               14.06.2019 godzina 9:00
               27.06.2019 godzina 9:00
               23.07.2019 godzina 9:00
               21.08.2019 godzina 9:00
               20.09.2019 godzina 9:00
               25.10.2019 godzina 9:00
               22.11.2019 godzina 9:00
               20.12.2019 godzina 9:00
            Rok 2020
               24.01.2020 godzina 9:00
               21.02.2020 godzina 9:00
               27.03.2020 godzina 9:00
               30.04.2020 godzina 9:00
               29.05.2020 godzina 9:00
               25.06.2020 /czwartek/ godzina 9.00
               21.08.2020 r. /piątek/ godz. 9.00
               18.09.2020 r. /piątek/ godz. 9.00
               23.10.2020 r. /piątek/ godz. 9.00
               20.11.2020 r. /piątek/ godz. 9.00
               18.12.2020 r. /piątek/ godz. 9.00
            Rok 2021
               15.01.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               26.02.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               26.03.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               21.05.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               18.06.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               27.08.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               24.09.2021 r. /piątek/ godz. 9.00
               29.10.2021 r. /piątek/ godz. 9:00
               26.11.2021 r. /piątek/ godz. 9:00
               28.12.2021 r. /wtorek/ godz. 9:00
            Rok 2022
               25.02.2022 r. /piątek/ godz. 9.00
               25.03.2022 r. /piątek/ godz. 9.00
               28.04.2022 r. /czwartek/ godz. 9.00
               29.06.2022 r. /środa/ godz. 9.00
               09.09.2022 r. /piątek/ godz. 9.00
               28.09.2022 r. /środa/ godz.15:00
               28.10.2022 r. /piątek/ godz. 9:00
               25.11.2022 r. /piątek/ godz. 9:00
               29.12.2022 r. /czwartek/ godz. 9:00
            Rok 2023
               11.01.2023 r. /środa/ godz. 9:00
               24.02.2023 r. /piątek/ godz. 9:00
               20.04.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00
               22.06.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00
               29.09.2023 r. /piątek/ godz. 9:00
               24.11.2023 r. /piątek/ godz. 9:00
               21.12.2023 r. /czwartek/ godz. 9:00
            Rok 2024
               23.02.2024 r. /piątek/ godz. 9:00
               21.03.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00
         Kadencja 2024 - 2029
            Rok 2024
               6 maja 2024 r. /poniedziałek/ godz. 11:00
               7 czerwca 2024 r. /piątek/ godz. 9:00
               20.06.2024 r. /czwartek/ godz. 9:00
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
      Rok 2008
         Protokół XVIII/08 - z dnia 29 lutego 2008
         Protokół XIX/08 - z dnia 28 marca 2008
         Protokół XX/08 - z dnia 29 kwietnia 2008
         Protokół XXI/08 - z dnia 11 czerwca 2008
         Protokół XXII/08 - z dnia 04 lipca 2008
         Protokół XXIII/08 - z dnia 18 lipca 2008
         Protokół XXIV/08 - z dnia 25 lipca 2008
         Protokół XXV/08 - z dnia 11 września 2008
         Protokół XXVI/08 - z dnia 31 października 2008
         Protokół XXVII/08 - z dnia 28 listopada 2008
         Protokół XXVIII/08 - z dnia 16 grudnia 2008
         Protokół XXIX/08 - z dnia 29 grudnia 2008
      Rok 2009
         Protokół XXX/09 - z dnia 13 lutego 2009
         Protokół XXXI/09 - z dnia 10 marca 2009
         Protokół XXXIII/09 - z dnia 16 kwietnia 2009
         Protokół XXXIV/09 - z dnia 18 maja 2009
         Protokół XXXV/09 - z dnia 26 czerwca 2009
         Protokół XXXVI/09 - z dnia 28 sierpnia 2009
         Protokół XXXVII/09 - z dnia 09 października 2009
         Protokół XXXVIII/09 - z dnia 22 października 2009
         Protokół XXXIX/09 - z dnia 20 listopada 2009
         Protokół XL/09 - z dnia 18 grudnia 2009
         Protokół XLI/09 - z dnia 30 grudnia 2009
      Rok 2010
         Protokół XLII/10 - z dnia 26 lutego 2010
         Protokół XLIII/10 - z dnia 31 marca 2010
         Protokół XLIV/10 - z dnia 30 kwietnia 2010
         Protokół XLV/10 - z dnia 21 maja 2010
         Protokół XLVI/10 - z dnia 29 czerwca 2010
         Protokół XLVII/10 - z dnia 03 września 2010
         Protokół XLVIII/10 - z dnia 22 października 2010
         Protokół XLVIX/10 - z dnia 10 listopada 2010
         Protokół I/10 - z dnia 01 grudnia 2010
         Protokół II/10 - z dnia 01 grudnia 2010
         Protokół III/10 - z dnia 09 grudnia 2010
         Protokół IV/10 - z dnia 30 grudnia 2010
      Rok 2011
         Protokół V/11 - z dnia 28 stycznia 2011
         Protokół VI/11 - z dnia 25 lutego 2011
         Protokół VII/11 - z dnia 01 kwietnia 2011
         Protokół VIII/11 - z dnia 27 maja 2011
         Protokół IX/11 - z dnia 20 czerwca 2011
         Protokół X/11 - z dnia 19 sierpnia 2011
         Protokół XI/11 - z dnia 23 września 2011
         Protokół XII/11 - z dnia 28 października 2011
         Protokół XIII/11 - z dnia 30 listopada 2011
         Protokół XIV/11 - z dnia 30 grudnia 2011
      Rok 2012
         Protokół XV/12 - z dnia 27 stycznia 2012
         Protokół XVI/12 - z dnia 2 marca 2012
         Protokół XVII/12 - z dnia 30 marca 2012
         Protokół XVIII/12 - z dnia 20 kwietnia 2012
         Protokół XIX/12 - z dnia 25 maja 2012
         Protokół XX/12 - z dnia 28 czerwca 2012
         Protokół XXI/12 - z dnia 31 sierpnia 2012
         Protokół XXII/12 - z dnia 03 października 2012
         Protokół XXIII/12 - z dnia 26 października 2012
         Protokół XXIV/12 - z dnia 23 listopada 2012
         Protokół XXV/12 - z dnia 21 grudnia 2012
         Protokół XXVI/12 - z dnia 28 grudnia 2012
      Rok 2013
         Protokół XXVII/13 - z dnia 25 stycznia 2013
         Protokół XXVIII/13 - z dnia 1 marca 2013 - projekt
         Protokół XXIX/13 - z dnia 22 marca 2013
         Protokół XXX/13 - z dnia 26 kwietnia 2013
         Protokół XXXI/13 - z dnia 21 czerwca 2013
         Protokół XXXII/13 - z dnia 23 sierpnia 2013 - projekt
         Protokół XXXIII/13 z dnia 27 września 2013
         Protokół XXXIII/13 z dnia 25 października 2013
         Protokół XXXV/13 z dnia 29 listopada 2013
         Protokół XXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013
      Rok 2014
         Protokół XXXVII/14 - z dnia 24 stycznia 2014
         Protokół XXXVIII/14 - z dnia 28 lutego 2014
         Protokół XXXIX/14 - z dnia 28 marca 2014
         Protokół XL/14 - z dnia 08 maja 2014
         Protokół XLI/14 - z dnia 17 czerwca 2014
         Protokół XLII/14 - z dnia 23 lipca 2014
         Protokół XLIII/14 - z dnia 22 sierpnia 2014
         Protokół XLIV/14 - z dnia 11 września 2014
         Protokół XLV/14 - z dnia 26 września 2014
         Protokół XLVI/14 - z dnia 14 października 2014
         Protokół XLVII/14 - z dnia 12 listopada 2014
         Protokół I/14 - z dnia 01 grudnia 2014
         Protokół II/14 - z dnia 01 grudnia 2014
         Protokół III/14 - z dnia 19 grudnia 2014
      Rok 2015
         Protokół NR IV/2015 - z dnia 21 stycznia 2015
         Protokół NR V/2015 - z dnia 20 lutego 2015
         Protokół NR VI/2015 - z dnia 27 marca 2015
         Protokół NR VII/2015 - z dnia 24 kwietnia 2015
         Protokół NR VIII/2015 - z dnia 15 maja 2015
         Protokół NR IX/2015 - z dnia 25 czerwca 2015
         Protokół NR X/2015 - z dnia 27 sierpnia 2015
         Protokół NR XI/2015 z dnia 16 pździernika 2015
         Protokół NR XII/2015 - z dnia 27 listopada 2015
         Protokół NR XIII/2015 - z dnia 18 grudnia 2015
      Rok 2016
         Protokół NR XIV/2016 - z dnia 29 stycznia 2016
         Protokół NR XV/2016 - z dnia 04 marca 2016
         Protokół NR XVI/2016 - z dnia 22 kwietnia 2016
         Protokół NR XVII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016
         Protokół NR XVIII/2016 - z dnia 19 sierpnia 2016
         Protokół NR XIX/2016 - z dnia 30 września 2016
         Protokół NR XX/2016 - z dnia 28 października 2016
         Protokół NR XXI/2016 - z dnia 29 listopada 2016
         Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016
      Rok 2017
         Protokół NR XXIII/2017 - z dnia 27 stycznia 2017
         Protokół NR XXIV/2017 - z dnia 24 marca 2017
         Protokół NR XXV/2017 - z dnia 28 kwietnia 2017
         Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017
         Protokół NR XXVII/2017 - z dnia 06 czerwca 2017
         Protokół NR XXVIII/2017 - z dnia 22 czerwca 2017
         Protokół NR XXIX/2017 - z dnia 01 września 2017
         Protokół NR XXX/2017 - z dnia 11 września 2017
         Protokół NR XXXI/2017 - z dnia 29 września 2017
         Protokół NR XXXII/2017 - z dnia 30 października 2017
         Protokół NR XXXIII/2017 - z dnia 27 listopada 2017
         Protokół NR XXXIV/2017 - z dnia 21 grudnia 2017
      Rok 2018
         Protokół NR XXXV/2018 - z dnia 26 stycznia 2018
         Protokół NR XXXVI/2018 - z dnia 2 marca 2018
         Protokół NR XXXVII/2018 - z dnia 23 marca 2018
         Protokół NR XXXVIII/2018 - z dnia 24 maja 2018
         Protokół NR XXXIX/2018 - z dnia 08 czerwca 2018
         Protokół NR XL/2018 - z dnia 29 czerwca 2018
         Protokół NR XLI/2018 - z dnia 24 sierpnia 2018
         Protokół NR XLII/2018 - z dnia 27 września 2018
         Protokół NR XLIII/2018 - z dnia 19 października 2018
         Protokół NR I/2018 - z dnia 19 listopada 2018
            Punkt 9 - Wyniki imienne.
         Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
      Rok 2019
         Protokół NR IV/2019 - z dnia 25 stycznia 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR V/2019 - z dnia 28 marca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR VII/2019 - z dnia 14 czerwca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR X/2019 - z dnia 21 sierpnia 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XII/2019 - z dnia 25 października 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XIII/2019 - z dnia 22 listopada 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XIV/2019 - z dnia 20 grudnia 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
      Rok 2020
         Protokół NR XV/2020 - z dnia 24 stycznia 2020
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XVI/2020 - z dnia 21 lutego 2020
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XVII/2020 - z dnia 27 marca 2020
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XVIII/2020 - z dnia 30 kwietnia 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XIX/2020 - z dnia 29 maja 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XX/2020 - z dnia 25 czerwca 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXI/2020 - z dnia 21 sierpnia 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXII/2020 - z dnia 18 września 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXIII/2020 - z dnia 23 października 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXIV/2020 - z dnia 20 listopada 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXV/2020 - z dnia 18 grudnia 2020
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
      Rok 2021
         Protokół NR XXVI/2021 - z dnia 15 stycznia 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXVII/2021 - z dnia 26 lutego 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXVIII/2021 - z dnia 26 marca 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXIX/2021 z dnia 21 maja 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXX/2021 z dnia 18 czerwca 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXI/2021 z dnia 27 sierpnia 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXII/2021 z dnia 24 września 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXIII/2021 z dnia 29 października 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXIV/2021 z dnia 26 listopada 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXV/2021 z dnia 28 grudnia 2021
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
      Rok 2022
         Protokół NR XXXVI/2022 z dnia 25 lutego 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXVII/2022 z dnia 25 marca 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXVIII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XXXIX/2022 z dnia 29 czerwca 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XL/2022 z dnia 09 września 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLI/2022 z dnia 28 września 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLII/2022 z dnia 28 października 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLIII/2022 z dnia 25 listopada 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
      Rok 2023
         Protokół NR XLV/2023 z dnia 11 stycznia 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLVI/2023 z dnia 24 lutego 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLVII/2023 z dnia 20 kwietnia 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLVIII/2023 z dnia 22 czerwca 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR XLIX/2023 z dnia 29 września 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR L/2023 z dnia 24 listopada 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR LI/2023 z dnia 21 grudnia 2023
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
      Rok 2024
         Protokół NR LII/2024 z dnia 23 lutego 2024
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR LIII/2024 z dnia 21 marca 2024
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR I/2024 z dnia 6 maja 2024
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR II/2024 z dnia 7 czerwca 2024
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
         Protokół NR III/2024 z dnia 20 czerwca 2024
            Wyniki głosowania - imienne/ogólne
   Uchwały
      Uchwały z roku 2007 i starsze
         Uchwały na rok 2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała za dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 02.04.2007
            Uchwała z dnia 02.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.3007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30,04,2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Sesja z 25 maja 2007
               UCHWAŁA NR X/120/07
               UCHWAŁA NR X/121/07
               UCHWAŁA NR X/122/07
               UCHWAŁA NR X/123/07
               UCHWAŁA NR X/124/07
               UCHWAŁA Nr X/125/07
               UCHWAŁA NR X/126/07
               UCHWAŁA NR X/127/07
               Uchwała Nr X/128/07
            Sesja z 28 czerwca 2007
               UCHWAŁA NR XI/129/07
               UCHWAŁA NR XI/130/07
               Uchwała Nr XI/131/07
               UCHWAŁA Nr XI/132/07
               UCHWAŁA Nr XI/133/07
               UCHWAŁA NR XI/134/07
               UCHWAŁA NR XI/135/07
               UCHWAŁA NR XI/136/07
               UCHWAŁA NR XI/137/07
               UCHWAŁA NR XI/138/07
               UCHWAŁA NR XI/139/07
               UCHWAŁA Nr XI/140/07
            Sesja z 17 sierpnia 2007
               UCHWAŁA NR XII/141/07
               UCHWAŁA NR XII/142/07
               UCHWAŁA NR XII/143/07
               Uchwała Nr XII/144/07
               UCHWAŁA NR XII/145/07
               UCHWAŁA Nr XII/146/07
               UCHWAŁA Nr XII/147/07
               UCHWAŁA Nr XII/148/07
               UCHWAŁA Nr XII/149/07
               UCHWAŁA Nr XII/150/07
               UCHWAŁA Nr XII/151/07
               UCHWAŁA Nr XII/152/07
               UCHWAŁA Nr XII/153/07
               UCHWAŁA Nr XII/154/07
               UCHWAŁA Nr XII/155/07
               UCHWAŁA Nr XII/156/07
               UCHWAŁA Nr XII/157/07
               UCHWAŁA Nr XII/158/07
               UCHWAŁA Nr XII/159/07
               UCHWAŁA Nr XII/160/07
               UCHWAŁA NR XII/161/07
               UCHWAŁA NR XII/162/07
               UCHWAŁA NR XII/163/07
               UCHWAŁA NR XII/164/07
               UCHWAŁA NR XII/165/07
            Sesja z 28 września 2007
               UCHWAŁA NR XIII/166/07
               UCHWAŁA NR XIII/167/07
               Uchwała Nr XIII/168/07
               UCHWAŁA NR XIII/169/07
               Uchwała Nr XIII/170/07
               UCHWAŁA Nr XIII/171/07
               UCHWAŁA NR XIII/172/07
               UCHWAŁA NR XIII/173/07
               UCHWAŁA NR XIII/174/07
               UCHWAŁA Nr XIII/175/07
               UCHWAŁA NR XIII/176/07
               UCHWAŁA NR XIII/177/07
            Sesja z 26 października 2007
               UCHWAŁA Nr XIV/178/07
               UCHWAŁA Nr XIV/179/07
               UCHWAŁA Nr XIV/180/07
               UCHWAŁA Nr XIV/181/07
               UCHWAŁA NR XIV/182/07
               UCHWAŁA NR XIV/183/07
               Uchwała Nr XIV/184/07
               UCHWAŁA NR XIV/185/07
               Uchwała NR XIV/186/07
               UCHWAŁA Nr XIV/187/07
               UCHWAŁA Nr XIV/188/07
               UCHWAŁA NR XIV/189/07
               UCHWAŁA NR XIV/190/07
               UCHWAŁA NR XIV/191/07
               UCHWAŁA NR XIV/192/07
            Sesja z 29 listopada 2007
               UCHWAŁA NR XV/194/07
               UCHWAŁA Nr XV/195/07
               UCHWAŁA Nr XV/196/07
               UCHWAŁA NR XV/197/07
               UCHWAŁA NR XV/198/07
               UCHWAŁA NR XV/199/07
               Uchwała Nr XV/200/07
               UCHWAŁA Nr XV/201/07
               UCHWAŁA NR XV/202/07
               UCHWAŁA NR XV/203/07
               UCHWAŁA NR XV/204/07
               UCHWAŁA NR XV/205/07
               UCHWAŁA NR XV/206/07
               UCHWAŁA NR XV/207/07
               UCHWAŁA Nr XV/208/07
               UCHWAŁA NR XV/209/07
               UCHWAŁA NR XV/210/07
               UCHWAŁA NR XV/211/07
               UCHWAŁA NR XV/212/07
               UCHWAŁA NR XV/213/07
            Sesja z 14 grudnia 2007
               UCHWAŁA NR XVI/214/07
               UCHWAŁA NR XVI/215/ 07
               UCHWAŁA NR XVI/216/07
               Uchwała Nr XVI/217/07
            Sesja z 28 grudnia 2007
               UCHWAŁA NR XVII/218/07
               Uchwała Nr XVII/219/07
         Uchwały na rok 2006
         Uchwały na rok 2005
         Uchwały na rok 2004
         Starsze uchwały
   Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
      Rok 2019 - kadencja 2018-2023
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
      Rok 2020 - kadencja 2018-2023
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
      Rok 2021 - kadencja 2018-2023
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
         Damian Wrona
      Rok 2022 - kadencja 2018-2023
         Henryk Łoposzko
         Czesław Stadnik
         Elżbieta Regulska
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
         Damian Wrona
      Rok 2023 - kadencja 2018-2023
         Henryk Łoposzko
         Czesław Stadnik
         Elżbieta Regulska
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
         Damian Wrona
      Rok 2024 - kadencja 2018-2023
         Henryk Łoposzko
         Czesław Stadnik
         Elżbieta Regulska
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
         Damian Wrona
      Rok 2024 - kadencja 2018-2023
         Henryk Łoposzko
         Czesław Stadnik
         Elżbieta Regulska
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
         Damian Wrona
      Rok 2024 - kadencja 2024-2029
         Wiesław Szwed
         Elżbieta Regulska
         Adam Raś
         Krzysztof Drozdowski
         Wanda Gołębiewska
         Anna Gubernator
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Andrzej Krzesłowski
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Muraczewski
         Katarzyna Dubaj-Ołdak
         Katarzyna Pisarska
         Mariusz Przeździęk
         Grzegorz Roznerski
         Maja Rytelewska
         Magdalena Sondej
         Norbert Styś
         Anna Wasilewska
         Katarzyna Wójcik
         Łukasz Wronkowski
         Jarosław Zawisza
   Sesja Rady Gminy Online
   Archiwalne Nagrania Sesji
   Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
   Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
      Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację
      Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację
      Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację
      Interpelacja Radnych Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację
      Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację
      Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację
      Interpelacja Radnego Gminy Kobierzyce
      Odpowiedź na Interpelację

KPWiK
   Komunikat Rady Nadzorczej
   Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
   Oświadczenia majątkowe
      Rok 2018.
         Konrad Żechałko
      Rok 2020.
         Konrad Żechałko
      Rok 2021.
         Konrad Żechałko
      Rok 2022.
         Konrad Żechałko
      Rok 2023.
         Konrad Żechałko
      Rok 2024.
         Mirosław, Feliks Zięba

Przetargi
   Zamówienia Publiczne
   Archiwum Zamówień Publicznych
      Przetarg nieograniczony - Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce.
      Przetarg nieograniczony - Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Księginice i Kuklice, Gmina Kobierzyce.
   Sprzedaż nieruchomości
      Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce
   Dzierżawa Nieruchomości
   Plan Zamówień
      Rok 2024
      Rok 2023
      Rok 2022
      Rok 2021
      Rok 2020
   Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
      Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 259/41 położonej w Bielanach Wrocławskich
   Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
      Informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Kobierzyce, które odbyły się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gmi
      Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Kobierzyce, który odbył się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10:40 w Urzędzie Gminy w
   Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
      Udzielenie Zamówienia w Trybie Przetargu Nieograniczonego o Świadczenie Usług w Zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego
      Polska-Kobierzyce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 179-505399
      Polska-Kobierzyce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 179-505402
      Udzielenie Zamówienia w Trybie Przetargu Nieograniczonego o Świadczenie Usług w Zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego

Praca
   Nabór na stanowiska urzędnicze
      Pracownik ds. inwestycji
      Pracownik ds. sekretariatu
      Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
   Nabór do jednostek organizacyjnych
      Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym
   Informacje o wynikach naboru
      Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      Pracownik ds. dowodach osobistych
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
      Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
      Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
      Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
      Pracownik ds. podatków
      Pracownik ds. gospodarki odpadami
      Pracownik ds. gospodarki komunalnej i transportu zbiorowego
      Pracownik ds. gospodarki odpadami
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
      Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
      Pracownik ds. inwestycji drogowych
      Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. komunikacji społecznej
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
      Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
      Pracownik ds. obsługi sołectw
      Dyrektor ZSP w Bielanach Wrocławskich
      Dyrektor ZSP w Pustkowie Żurawskim
      Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
      Pracownik ds. księgowości wydatków i kosztów
      Pracownik ds. utrzymania nieruchomości gminnych i zarządzania gminną ekipą techniczną
      Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
      Pracownik ds. księgowości podatkowej
      Pracownik ds. inwestycji drogowych
      Pracownik ds. wojska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
      Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta (Elektroniczny Obieg Dokumentów)
      Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
      Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
      Pracownik ds. inwestycji drogowych
      Pracownik ds. ochrony środowiska
      Kierownik Dziennego Domu Seniora
      Pracownik ds. Biura Obsługi Klienta
      Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
      Pracownik ds. zamówień publicznych
      Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
      Pracownicy ds. zamówień publicznych
      Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
      Pracownik ds. inwestycji
   Dokumenty
      Kwestionariusz osobowy
      OŚWIADCZENIE - kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
      OŚWIADCZENIE - kandydata o niekaralności

Informacje Urzędu
   Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
      Zarzadzenia opublikowane do końca 2008 r.
         Rejestr zarządzeń na rok 2008
            Zarządzenia Wójta
               21.01.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 8/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 9/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 10/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 11/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 12/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 13/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 14/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 15/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 16/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 17/08
               13.02.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 31/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 32/08
               29.02.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 43/08
               03.03.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 44/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151 - 45/08
               12.05.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 97/08
               29.05.2008
                  Zarządzenie Nr KA 0151-112/08
               23.06.2008
                  Zarządzenie Nr 0151-138/2008
               24.06.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/140/2008
               17.07.2008
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN– 0151/150/08
               20.06.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 130/2008
               18.08.2008
                  ZARZADZENIE Nr KA 0151-168/08
               26.08.2008
                  ZARZĄDZENIE RF NR 0151 – 175/08
               27.08.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 178/08
               04.09.2008
                  Zarządzenie RF Nr 0151-180 /08
               16.09.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151-186/08
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 187/08
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 188/08
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 189/08
               19.12.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/268/2008
            Zarządzenia Kierownika Urzędu
         Rejestr zarządzń na rok 2007
            Zarządzenia Wójta
               02.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-1/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-RiOŚ-0151/02/07
               03.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-3/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/04/2007
               04.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/5/2007
               10.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/06/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/07/2007
               11.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-ZP-0151/8/2007
               19.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-9/2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-9A/07
               24.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RO 0151/10/2007
               25.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/11/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-012/2007
               26.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/13/2007
               31.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/14/2007
               02.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/15/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/16/07
               05.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/17/2007
               07.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/18/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/19/07
               12.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-020/2007
               13.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-021/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/21/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-022/2007
               15.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR POIN 0151/23/07
               16.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/24/07
               20.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/25/2007
               21.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/26/2007
               23.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/27/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/28/07
               28.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-30/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-31/2007
               02.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 051/32/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/33/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/34/2007
               05.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-35/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/36/07
               06.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/37/07
               07.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-37A/07
               08.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-38/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-39/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-40/2007
               09.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-41/07
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-41/07
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-42/07
               15.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/43/07
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-44/2007
               19.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/45/07
               20.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/47/07
               21.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-48/07
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-49/07
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-50/07
               23.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-52/2006
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/53/07
               28.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/56/07
               04.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-55/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/58/07
               05.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/61/07
               11.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-59/07
               12.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-60/07
               13.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 3441-0151/62/2007
               17.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/63/07
               18.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-64/2007
               19.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151/65/07
               20.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR ROISO 0151-65/2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-67/07
               23.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-68/07
               24.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/69/07
               25.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-RiOŚ-0151/70/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-RiOŚ-0151/71/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/72/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-73/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/74/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-75/2007
               26.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-76/07
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-77/07
               27.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-78/07
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-79/07
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-80/07
               04.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/81/07
               07.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 341-0151/83/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/84/07
               10.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 3441-0151/85/2007
               11.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/86/07
               15.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151/87/07
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-88/07
               23.07.2007
                  Zarządzenie Nr REKiS 0151-141/07
               23.08.2007
                  Zarządzenie Nr REKiS 0151-178/07
                  Zarządzenie NR RBPPiZN-RiOŚ 0151-0163/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151-166/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 167/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 168/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151-169/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151-170/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151-171/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 172/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 173/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 174/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 175/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151-175/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 176/07
               17.09.2007
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 199/07
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 200/07
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 201/07
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 202/07
               18.09.2007
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/203/2007
               24.09.2007
                  Zarządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ -0151/208
               22.10.2007
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/235/2007
               14.11.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-241/2007
            Zarządzenia Kierownika Urzędu
         Rejestr zarządzń na rok 2006
            ZARZĄDZENIE NR 0151-46/06
            ZARZĄDZENIE NR 0151-43/06
         Rejestr zarządzń na rok 2005
            ZARZĄDZENIE NR 0151-12/05
            ZARZĄDZENIE NR 0151-1a/05
         Rejestr zarządzń na rok 2004
         Rejestr zarządzń na rok 2003
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 231/03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 230/03
            ZARZĄDZENIA ROiSO KA Nr 229/03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 228/03
            ZARZĄDZENIE Nr RF 185/03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 104/03
            ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-GNIG - ...../03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 53/03
   Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
      Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2008
         OBWIESZCZENIE 09.01.2008
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 24.01.2008
         OBWIESZCZENIE 07.02.2008
         OBWIESZCZENIE 01.03.2008
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 03.03.2008
         OBWIESZCZENIE 27.03.2008
         Postanowienie 02.04.2008
      Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2007
         OBWIESZCZENIE 02.01.2007
         OBWIESZCZENIE 09.01.2007
         POSTANOWIENIE 09.01.2007
         OBWIESZCZENIE 10.01.2007
         POSTANOWIENIE 11.01.2007
         OBWIESZCZENIE 17.01.2007
         OBWIESZCZENIE 25.01.2007
         OBWIESZCZENIE 25.01.2007
         OBWIESZCZENIE 25.01.2007
         OGŁOSZENIE 31.01.2007
         OBWIESZCZENIE 31.01.2007
         OGŁOSZENIE 05.02.2007
         OBWIESZCZENIE 05.02.2007
         OBWIESZCZENIE 06.02.2007
         OBWIESZCZENIE 06.02.2007
         OBWIESZCZENIE 07.02.2007
         OBWIESZCZENIE 14.02.2007
         OBWIESZCZENIE 21.02.2007
         POSTANOWIENIE 28.02.2007
         OBWIESZCZENIE 01.03.2007
         OBWIESZCZENIE 01.03.2007
         OBWIESZCZENIE 01.03.2007
         POSTANOWIENIE 07.03.2007
         OBWIESZCZENIE 07.03.2007
         OBWIESZCZENIE 19.03.2007
         OBWIESZCZENIE 26.03.2007
         OBWIESZCZENIE 29.03.2007
         POSTANOWIENIE 29.03.2007
         OBWIESZCZENIE
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OBWIESZCZENIE 05.04.2007
         OBWIESZCZENIE 16.04.2007
         OBWIESZCZENIE 18.04.2007
         OBWIESZCZENIE 19.04.2007
         OBWIESZCZENIE 20.04.2007
         OBWIESZCZENIE 20.04.2007
         OBWIESZCZENIE 20.04.2007
         OBWIESZCZENIE 24.04.2007
         POSTANOWIENIE 24.04.2007
         OBWIESZCZENIE 27.04.2007
         OBWIESZCZENIE 30.04.2007
         OBWIESZCZENIE 08.05.2007
         OBWIESZCZENIE 08.05.2007
         POSTANOWIENIE 09.05.2007
         OBWIESZCZENIE 11.05.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 16.05.2007
         OBWIESZCZENIE 22.05.2007
         OBWIESZCZENIE 24.05.2007
         POSTANOWIENIE 24.05.2007
         OBWIESZCZENIE 30.05.2007
         OBWIESZCZENIE 30.05.2007
         POSTANOWIENIE 30.05.2007
         POSTANOWIENIE 31.05.2007
         OBWIESZCZENIE 01.06.2007
         OBWIESZCZENIE 04.06.2007
         OBWIESZCZENIE 06.06.2007
         OBWIESZCZENIE 11.06.2007
         POSTANOWIENIE 12.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 14.06.2007
         POSTANOWIENIE 14.06.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 15.06.2007
         OBWIESZCZENIE 15.06.2007
         OBWIESZCZENIE 19.06.2007
         OBWIESZCZENIE 20.06.2007
         OBWIESZCZENIE 25.06.2007
         OBWIESZCZENIE 27.06.2007
         OBWIESZCZENIE 28.06.2007
         POSTANOWIENIE 28.06.2007
         OBWIESZCZENIE 29.06.2007
         POSTANOWIENIE 29.06.2007
         OBWIESZCZENIE 03.07.2007
         OBWIESZCZENIE 09.07.2007
         OBWIESZCZENIE 09.07.2007
         OBWIESZCZENIE 11.07.2007
         OBWIESZCZENIE 11.07.2007
         OBWIESZCZENIE 23.07.2007
         OBWIESZCZENIE 25.07.2007
         OBWIESZCZENIE 25.07.2007
         OBWIESZCZENIE 25.07.2007
         OBWIESZCZENIE 26.07.2007
         POSTANOWIENIE 30.07.2007
         POSTANOWIENIE 30.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 13.08.2007
         OBWIESZCZENIE 13.08.2007
         OBWIESZCZENIE 14.08.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE
         POSTANOWIENIE 22.sierpnia.2007
         OBWIESZCZENIE 24.08.2007
         OBWIESZCZENIE 31.08.2007
         OBWIESZCZENIE 10.09.2007
         OBWIESZCZENIE 17.09.2007
         OBWIESZCZENIE
         POSTANOWIENIE 27.09.2007
         OBWIESZCZENIE 10.15.2007
         OBWIESZCZENIE 18.10.2007
         OBWIESZCZENIE 18.10.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 29.11.2007
         OBWIESZCZENIE 05.12.2007
         OBWIESZCZENIE 10.12.2007
      Obwieszczenia postanowienia na rok 2006
      Obwieszczenia postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce - Materiały Archiwalne
         Archiwum
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
   Obwieszczenia pozostałe
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski...
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Informacja
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Decyzja
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Zawiadomienie
      Obwieszczenie
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Informacja o Wczęciu Postępowania Administracyjnego
      Ogłoszenie
      Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Marszałka Wojewody Dolnośląskiego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Zarządzenie
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Powiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
      Informacja o Przystąpieniu do Opracowania Projektu Uchwały
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Powiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Informacja o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Ogłoszenie
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Burmistrza Kątów Wrocławskich
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
   Wieloletni Plan Inwestycyjny
   Załatwianie spraw
   Kontrole
      Rok 2008
         Protokół Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego USC
         Protokół Kontroli Podatkowej
         Protokół Kontroli Spraw Meldunkowych
         Protokół Kontroli Rejestracji Stanu Cywilnego
         Upoważnienie
         Protokół Kontroli NIK
      Rok 2009
         Protokół kontroli doraźnej w zakresie wydatków na zakup usług medycznych w latach 2003-2008
         Wnioski pokontrolne ( Wydatki związane z ochroną zdrowia)
         Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych.
         Dokumentacja pokontrolna
         Dokumentacja pokontrolna
         Dokumentacja pokontrolna
         ODPOWIEDŹ OD MINISTERSTWA ZDROWIA
         Protokół z kontroli
         Protokół z kontroli
      Rok 2010
         Protokół kontroli podatkowej
         Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
         Protokół z kontroli Krajowego Biura Wyborczego
         Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Kobierzyce, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy.
         Protokół
         Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008 roku
         Zestawienie akt kontroli
         Pisemne zastrzeżenia
      Rok 2011
         Protokół z kontroli w zakresie wydawania, wygaszania i cofania przez Wójta Kobierzyce, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
         Protokół z kontroli w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej
         Wystąpienie pokontrolne
         Kontrola w zakresie wydawania, wygaszania i cofania przez Wójta Kobierzyc zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
         Wystąpienie pokontrolne Nr NK-KS.431.6.2011
         Wystąpienie pokontrolne Nr PS.Z. 431.16.2011
         Protokół z kontroli projektu "Wyposażenie boisk piłkarskich w Gminie Kobierzyce"
         Wystąpienie pokontrolne
         Protokół kontroli NR 34/11 z dnia 11.04.2011 r.
         Protokół kontroli archiwum zakładowego
         Odpowiedź na pismo Nr OV-402-67/11 + zalecenia pokontrolne
         Protokół z kontroli NR 198/2010
         Zarządzenie pokontrolne
         Dotyczy likwidacji oczyszczalni ścieków "Wysoka"
      Rok 2012
         Kontrola w zakresie inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów" w zakresie działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów W
         Protokół kontroli w zakresie wydatków na zakup usług medycznych
         Pomoc publiczna świadczona przez gminę Kobierzyce
            Uchwała Nr 41/2012
         Pisma dotyczące kontroli RIO w zakresie wydatków na zakup usług medycznych w latach 2011-2012
      Rok 2013
         Kontrola podatkowa
         Kontrola celowości i zgodności z prawem
         Przyznawanie pomocy publicznej w latach 2008-2010
         Kontrola archiwum zakładowego
         Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi
         Zalecenia pokontrolne w archiwum zakładowym
         Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej
         Protokół Kontroli Podatkowej
         Wystąpienie pokontrolne - w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      Rok 2014
         Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
         Wystąpienie pokontrolne - Budowa chodnika z remontem nawierzchni jezdni w miejscowości Szczepankowice
         Budowa chodnika z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Szczepankowice
         Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Kobierzyce
         RIO - w sprawie konkursu o udzieleni dotacji, w tym klubom sportowym
      Rok 2015
         Kontrola archiwum zakładowego
         Kontrola USC
      Rok 2016
         Wystąpienie Pokontrolne
         Odpowiedź w sprawie nadzoru i kontroli nad zadaniami związanymi z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych
         Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rejestracja stanu cywilnego, zamiana imion i nazwisk)
      Rok 2017
         Informacja Pokontrolna
         Raport z czynności kontrolnych
         Raport z czynności kontrolnych
         Raport z czynności kontrolnych
         Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
         Wystąpienie pokontrolne
         Wystąpienie pokontrolne
      Rok 2018
         Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
         Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
         Kontrola doraźna "Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce 2015 r."
         Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Kobierzyce
         Wyniki Kontroli w zakresie księgowości i sprawozdawczości - RIO
         Prowadzenie działalności gospodarczej
      Rok 2019
         Wystąpienie pokontrolen
         Informacja pokontrolna
         Protokół pokontrolny
         Informacja pokontrolna
         Protokół kontroli w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu
         RIO - w zakresie dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
         Dotyczy kontroli w zakresie udzielonych dotacji w latach 2017-2018 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
      Rok 2020
         Wystąpienie Pokontrolne
         Informacja o wykonaniu zaleceń
         Narodowe Zasoby Archiwlane i Archiwa
      Rok 2021
         Informacja pokontrolna
         Wystąpienie Pokontrolne
         Wystąpienie Pokontrolne
      Protokół Kontroli Archiwum USC
      Rok 2022
         Informacja pokontrolna
         Protokół Kontroli Kompleksowej
         Protokół z Kontroli Archiwum
         Informacja pokontrolna
         Kontrola problemowa:
            Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Kobierzyce
         Wystąpienie pokontrolne
         Protokół z kontroli archiwum USC
         Wystąpienie pokontrolne
         Wystąpienie pokontrolne - Archiwum UGK.
      Rok 2023
         Informacja pokontrolna - projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej"
         Informacja pokontrolna - projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanach Wrocławskich oraz w Tyńcu Małym"
      Rok 2024
         Wystąpienie pokontrolne
   Oferty inwestycyjne
   Strategia rozwoju
      Stratedia Gminy Kobierzyce
      Plan rozwoju lokalnego
      Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce Do Roku 2020
      Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce do roku 2030
   Raport o Stanie Gminy
   Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
   ZGROMADZENIA PUBLICZNE
   Petycje
   Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
   Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
   Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
   Rewitalizacja
      Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji
      Konsultacje społeczne
      LPR
      Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji
      Konsultacje społeczne - projekt GPR
      Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
      Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR
      Gminny Program Rewitalizacji
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
      Nabór Na Rachmistrzów
      Ulotka Informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021
      NSP 2021
      List Prezesa GUS
      Nowelizacja Ustawy NSP 2021
      Oszustwa Na Spis Powszechny
      Spisz Się Przez Internet
      Pomóż Seniorowi Spisać Się Bezpiecznie
      Losowanie Nagród w Ramach Loterii Spisowej
      Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora”
      Bezpieczeństwo
      Badania Ankietowe
      Ważna Informacj
      Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?
      Czym jest spis powszechny?
      Nie bój się spisu
      Konkurs fotograficzny
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
   Zbiory Danych Przestrzennych
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - przystąpienie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalony
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego –uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego –uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego –uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
      Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalenie
   Konsultacje Społeczne
      Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia
      Konsultacje Społeczne Dotyczące Opracowania
      Ruch Miasta w Twoich Rękach - III etap konsultacji społecznych
      Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Wyniki konsultacji społecznych
      Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
   Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
   Protesty
      Protest Mieszkańców Wierzbic
   „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
   „Opieka Wytchnieniowa”
   Dystrybucja Węgla
   Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
   Rower publiczny
   Rządowy Program Odbudowy Zabytków
      Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą

Wybory
   Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o numerach telefonów pod którymi moża uzyskać informacje o uprawnieniach w wyborach
      Wybory Samorządowe 2014 - Informacja Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy
      ZARZĄDZENIE NR 350 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
      ZARZĄDZENIE
      Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Informacja o terminie i miejscu
      Informacja o upływie terminów
      Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
      Informacja Wójta Gminy Kobierzyce
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOBIERZYCACH
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      ZARZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
      ZARZĄDZENIE NR 121 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
      ZARZĄDZENIE NR 176 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
      Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2021r.
      Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2021r.
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2021r.
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego
   Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
      Informacja o zarządzonych wyborach
      Zarządzenie
      Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach
   Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
      Informacja
   Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
      Informacja
      Zarządzenie
      Kalendarz Wyborczy
      Oświadczenie o utworzeniu KW
      Oświadczenie
      Zgłoszenie Kandydata
      Oświadczenie Kandydata
      Wykaz Osób Popierających
      Karta do Głosowania
      Protokół Głosowania
      Zgłoszenie do Komisji Wyborczej
      RODO
   Wybory Ławników 2023
      Informacja
      Kalendarz Wyborczy
      Karta Zgłoszenia
      Zapytanie o Udzielenie Informacji
      Lista Poparcia
      Rozporządzenie
      Ustawa
      Klauzula Informacyjna - RODO
   Wybory Parlamentarne 2023
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      Postanowienie nr 188/2023 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
      Zgłoszenie Kandydatury na Członka Obwodowej Komisji Wyborczej
      Zgłoszenie Kandydatury na Członka Obwodowej Komisji Wyborczej
      Dyżury Urzędnika Wyborczego
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Informacja Komisarza Wyborczego
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Informacja o Transporcie do Lokali Wyborczych
      Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
      Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
   Wybory do Izb Rolniczych 2023
   Wybory Samorządowe 2024
      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Informacja Wójta Gminy Kobierzyce
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Wzorów wniosków w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
      Wzorów wniosków w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
      Informacja Komisarza Wyborczego
      Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Dyżury Urzędnika Wyborczego
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Informacja
      Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
      Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
      Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
      Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
      Oświadczenie o stałym zamieszkaniu
      Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      POSTANOWIENIE NR 395/2024
      INFORMACJA O NIEODPŁATNYM TRANSPORCIE
      ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIU WYBORÓW
      Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Informacja
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
      Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta
      Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
      Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą
      Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
      Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
      Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
      Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
      Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
      Oświadczenie o zamieszkaniu
      Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
      WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
      Wniosek o zmianę miejsca głosowania
      Dyżury urzędnika wyborczego celem przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
      Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
      Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Informacja Wójta Gminy Kobierzyce
      POSTANOWIENIE NR 893/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      POSTANOWIENIE NR 894/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu obwodowych komisji wyborczych
      Obwieszczenie
      Uchwała nr 262/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w
      Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w związku z rezygnacją
      Nieodpłatny Transport Zbiorowy
      POSTANOWIENIE NR 935/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Kobierzyce
      POSTANOWIENIE NR 953/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Kobierzyce
      POSTANOWIENIE NR 954/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Kobierzyce
      Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze
      POSTANOWIENIE NR 1032/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Kobierzyce
      POSTANOWIENIE NR 1033/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Kobierzyce
      POSTANOWIENIE NR 1034/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Kobierzyce
      POSTANOWIENIE NR 1041/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Kobierzyce

Ochrona Środowiska
   Ekoportal
   Rolnictwo
   Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   Program ochrony środowiska
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2010-2013
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2014-2017
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2018-2021
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
      RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2022 - 2025
      RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
   Plan gospodarki odpadami
      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 2004 - 2006
      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 2007 - 2008
      AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2017
      SPRAWOZDANIE z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
   Azbest
      Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010
      PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOBIERZYCE
   Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
      Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe
      Zgłoszenie do gminnej ewidencji
      Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
      UCHWAŁA NR XXII/415/2020
      UCHWAŁA NR XLII/791/2022
      UCHWAŁA NR XLVI/858/2023
      Informacja
      Zarządzenie Nr RINiŚ.0050.1.201.2023
      Zarządzenie Nr RINiŚ.0050.1.194.2023
   Pomniki przyrody
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
   EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
      Informacja dla firm
      Procedura udzielania zezwolenia
      Wzór wniosku o wydanie zezwolenia
      Wzór sprawozdania kwartalnego
      Aglomeracja Wrocław
      Aglomeracja Kobierzyce
      Uchwała
      Wykaz firm asenizacyjnych
      UCHWAŁA NR XLVI/858/2023
   EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
   Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Łowiectwo
      Obwieszczenie o terminie polowań
      Obwieszczenie o terminie polowań
      Obwieszczenie o terminie polowań
      Obwieszczenie o terminie polowań
      Obwieszczenie o terminie polowań
      Obwieszczenie o terminie polowań
      Obwieszczenie o terminie polowań
   Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
   Program ochrony powietrza
   Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
   Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
   Adaptacja do zmian klimatu
      Diagnoza do programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
      Masterplan dla obszarów pilotażowych
      Pisemne podsumowanie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
      Prognoza oddziaływania na środowisko programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
      Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
      PROCEDURA
      WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ* ZEZWOLENIA
      OŚWIADCZENIE
      UCHWAŁA NR XLIX/963/2023

Organizacje Pozarządowe
   Aktualności
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      WYNIKI KONSULTACJI
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0172.2012
      WYNIKI KONSULTACJI NA ROK 2013
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
   Wykaz stowarzyszeń
   Uchwały
      UCHWAŁA NR XXXIX/482/09
      UCHWAŁA NR XLIII/631/14
      UCHWAŁA NR XXXII/600/17
   Ogłoszenia o konkursie
      Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 czerwca 2010 r
      Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2010 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 września 2010
      Konkurs - rozstrzygnięcie 20 grudnia 2010
      Konkurs - rozstrzygnięcie 17 stycznia 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 28 lutego 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 08 kwietnia 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 czerwca 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 27 lipca 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 14 października 2011
      Konkurs - rozstrzygnięcie 9 stycznia 2012
      Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2012 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 17 lipca 2012r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2012 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 25 stycznia 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 26 lipca 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 października 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 13 stycznia 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 20 marca 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 lipca 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 30 stycznia 2015 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2015 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 10 sierpnia 2015 r.
      Konkurs
      Konkurs - rozstrzygnięcie 19 listopada 2015 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 22 stycznia 2016 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 kwietnia 2016 r.
      Konkurs - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 stycznia 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 05 maja 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r.
      Wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 11 stycznia 2019 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 31 grudnia 2019 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 06 marca 2020 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2020 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 08 czerwca 2021 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2021 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2023 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 15 marca 2023 r.
      Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
      Asystent osobisty osoby pełnosprawnej - edycja 2023
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 02 stycznia 2024 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie do 22 lipca 2024 r.
   Rozstrzygnięcia konkursów
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/94/10
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0135/10
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0254/10
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0010/11
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0043/11
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0132.2011
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0175.2011
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0227.2011
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0006.2012
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0080.2012
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0126.2012
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0008.2013
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0078.2013
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0150.2013
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0057.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0089.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0215.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0002.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0017.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0079.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0154.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0226.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0004.2016
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0011.2016
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0241.2016
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0012.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0022.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0103.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0173.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0325.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0326.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0086.2018
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.61.2019
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.282.2019
      Zarządzenie NR REKiS.0050.1.38.2020
      Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.257.2020
      Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.100.2021
      Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.280.2021
      Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.1.2023
      Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.62.2023
      Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.337.2023
   Oferty organizacji pozarządowych
      Oferta (DODANO SPROSTOWANIE - 31.05.2010)
      Oferta
      OFERTA
         Oferta - prowadzenie szkolenia sportowego judo dla dzieci w Tyńcu Mały
         Oferta - organizacja przedsięwzięć służących upowszechnianiu regionalnych tradycji
         Oferta - Organizacja imprez sportowych
      Oferta - Upowszechnianie rekreacji oraz sportu wśród społeczności na terenie gminy kobierzyce
      Oferta - Ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód
      OFERTA
      Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz udział w kwalifikowanych zawodach sportowych w piłce nożnej
      Oferta - Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci z terenu Gminy Kobierzyce
      Oferta - warsztaty plastyczne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce
      Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z terenu gminy Kobierzyce
      Oferta - Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w życiu kulturalnym regionu porzez organizację wyjazdów, w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011, do placówek kulturalnych
      Oferta - Reaktywacja zespołu piłkarskiego we wsi Domasław
      Oferta - Organizacja szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ligowych po awansie do wyższej klasy rozgrywkowej na terenie wsi Wierzbice i Krzyżowice
      Oferta - Prowadzenie szkolenia jeździeckiego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - Organizacja Turnieju Judo o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce
      Oferta - Prowadzenie jeździeckiego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
      Oferta - Udział dzieci i młodzieży w "żywych lekcjach" historii Polski.
      Oferta - Upowszechnienie region. tradycji oraz propagowanie i promocja zwyczajów lok. społeczności poprzez zorganiz. warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Organizacja szkolenia i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Pustków Żurawski oraz wyposażenie boiska sportowego w Pustkowie Wilczkowskim w II półroczu
      Oferta - organizacja szkolenia sportowego w tenisie stołowym na terenie miejscowości Tyniec Mały
      Oferta - Piknik "Country & Bluse Day" organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
      Oferta - Organizacja spotkania historyczno-patriotycznego z okazji święta Sybiraków
      Oferta - Domasławskie święto ziemniaka
      Oferta - Organizacja szkolenia sportowego zespołu juniorów
      Oferta - Cykl otwartych koncertów "Muzyka Narodów"
      Oferta - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Kobierzyce
      Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Pustków Wilczkowski
      Oferta - Organizacja udziału w rozgrywkach klasy A
      Oferta - Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
      Oferta - Organizacja imprez kulturalnych i działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Upowszechnianie regionalnych tradycji oraz promowanie zwyczajów lokalnej społeczności
      Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie Gminy Kobierzyce
      Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
      Oferta - Cykl otwartych koncertów "MUZYKA NARODÓW" w wykonaniu chórów kościelnych
      Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - udział zespołu młodziczek w Finale Pucharu Polski w dniach 04-07.06.2014 r.
      Oferta - Organizacja życia kulturalnego Sybiraków zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce
      Oferta - organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
      Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie gminy Kobierzyce
      Oferta - Twórcze warsztaty z elementami psychodramy
      Oferta - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce.
      Oferta - Upowszechnianie, promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Gminy poprzez organizacje wystaw i występów o charakterze ludowym
      Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych
      Oferta - Organizacja akcji zimowej 2016 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzce
      Oferta - Wydanie albumu wspomnień o Księdzu Prałacie Aleksandrze Brandcie.
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich
      Oferta - Organizacja zadań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - edycja Kids Battle - Mini Bitwy Taneczne
      Oferta - upowszechnianie tradycji regionalnych i patriotycznych
      Oferta - organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - Mini Bitwy Taneczne Kids Battle
      Oferta - Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
      Oferta - Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia Oddziału w Kobierzycach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
      Oferta - "Śpiewamy razem dla Ojczyzny"
      Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego i edukacja"
      Oferta -"IX edycja Festiwalu 4 Żywiołów"
      Oferta - "Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
      Oferta - "Okolicznościowe występy chóru na terenie gminy Kobierzyce i poza nią"
      Oferta - "Edukacyjne warsztaty z szycia dla seniorów z Gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
      Oferta - „Organizacja uroczystości z okazji Dnia Sybiraka”
      Oferta - "Edukacja, upowszechnianie oraz promocja twórczości i przedsięwzięć kulturalnych mieszkańców Gminy Kobierzyce”
      Oferta - "Impreza sportowa - Magnickie Lato"
      Oferta - "Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Organizacja integracyjnego festynu dla mieszkańców Kobierzyc i Gminy Kobierzyce w kobierzyckim parku oraz zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Promocja Zdrowia Kobiet w Gminie Kobierzyce”
      Oferta - "Organizacja integracyjnego festynu dla mieszkańców Kobierzyc i Gminy Kobierzyce w kobierzyckim parku oraz zawodów wędkarskich"
      Oferta - "Organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Impreza Sportowa Magnickie Lato 2023"
      Oferta - "Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Serce ponad wszystko"
      Oferta - "Organizacja Młodzieżowego Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłkarskiego Chłopców i Dziewcząt Kobierzyce 2023"
      Oferta - "Oferta 13 turnieju Karate Shinkyokuskin Kobierzyce Cup 2024"
      Oferta - "Organizacja Biegu z Konstytucją 2024"
      Oferta - "Uczestnictwo w imprezach kulturalnych promujących twórczość mieszkańców Gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Współorganizacja XXXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego - "Ślężański Mnich" Bruki & Szutry
      Oferta - "Bezpieczna Szkoła - Gmina Kobierzyce"
      Oferta - "Organizacja konfrontacji dywizji północnej i południowej Amatorskiej Ligi Bokserskiej MAXLIGI"
      Oferta - "Organizacja festynu Granie przy altanie oraz zawodów wędkarskich dl mieszkańców Gminy Kobierzyce"
      Oferta - "Puchar Polski kobiet w piłce nożnej plażowej Gdańsk 28-30.06.2024"
      Oferta - "Festyn plenerowy Święto kwiatów"
      Oferta - "Impreza Sportowa - Magnickie Lato 2024"
      Oferta - "Zgrupowanie Karate - Jarosławiec 2024"
   Dokumenty do pobrania
      Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
         Ustawa
         Oferta realizacji zadania publicznego
         Korekta kosztorysu
         Opis faktury/rachunku
         Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
         Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
         Inne
      Ustawa o sporcie
         Ustawa
         UCHWAŁA NR XLIII/631/14
         Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
         Korekta kosztorysu
         Rozliczenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
         UCHWAŁA NR III/35/2018
         UCHWAŁA NR V/69/2019
   Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
      Nabory wniosków
         Uchwała
         Wniosek o udzielenie dotacji
         Informacja o naborze wniosków w 2016 roku
         Informacja o naborze wniosków w 2017 roku
         Informacja o naborze wniosków w 2018 roku
         Informacja o naborze wniosków na 2019 roku - I nabór
         Informacja o naborze wniosków na 2019 roku - II nabór
         Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - I nabór
         Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - II półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - I półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2021 roku - II półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2022 roku - I półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2022 roku - II półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2023 roku - I półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2023 roku - II półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2024 roku - I półrocze
         Informacja o naborze wniosków na 2024 roku - II półrocze
      Przyznane dotacje
         REKiS NR 0050.1.0002.2015
         REKiS NR 0050.1.0155.2015
         REKiS NR 0050.1.0004.2016
         REKiS NR 0050.1.0165.2016
         REKiS NR 0050.1.0243.2016
         REKiS NR 0050.1.0012.2017
         REKiS NR 0050.1.0186.2017
         REKiS NR 0050.1.0294.2017
         REKiS NR 0050.1.0309.2017
         REKiS NR 0050.1.0157.2018
         REKiS NR 0050.1.0011.2018
         REKiS NR 0050.1.299.2018
         REKiS NR 0050.1.313.2018
         REKiS NR 0050.1.145.2019
         REKIS NR 0050.1.174.2019
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.279.2019
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.135.2020
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.249.2020
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.141.2021
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.170.2021
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.265.2021
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.274.2021
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.208.2022
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.271.2022
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.324.2022
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.177.2023
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.226.2023
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.324.2023
         Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.176.2024

Edukacja
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   Załączniki do pobrania
      Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.
      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
      Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis
      Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
      Oświadczenie zwykłe
   Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
   Wykaz dziennych opiekunów
   Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
      Styczeń 2017
      Kwiecień 2017
      Październik 2017
      Styczeń 2018
      Kwiecień 2018
      Październik 2018
      Styczeń 2019
      Kwiecień 2019
      Październik 2019
      Styczeń 2020
      Czerwiec 2020
      Październik 2020
      Styczeń 2021
      Marzec 2021
      Październik 2021
      Styczeń 2022
      Kwiecień 2022
      Czerwiec 2022
      Październik 2022
      Styczeń 2023
      Kwiecień 2023
      Październik 2023
      Styczeń 2024
      Maj 2024

KOWR
   Ogłoszenia
      Wykaz nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
      Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   Przetargi
      II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Tyniec nad Ślęzą
      II Przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż - Pustków Żurawski

Inne
   Rejestry i ewidencje
      Oświadczenia majątkowe - materiały archiwalne
         Archiwum 2004
         Archiwum 2003
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Lista referencyjna
   Informacja dot. bezdomnych psów
   Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Urzędy Centralne
   Spis adresów
Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER