Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
minus Rewitalizacja
   minus Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji
   minus Konsultacje społeczne
   minus LPR
   minus Konsultacje społeczne - Komitet Rewitalizacji
   minus Konsultacje społeczne - projekt GPR
   minus Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
   minus Przedłużenie terminu konsultacji społecznych GPR
   minus Gminny Program Rewitalizacji
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAŚWIADCZENIE O OBJĘCIU NIERUCHOMOŚCI OBSZAREM REWITALIZACJI ORAZ SPECJALNĄ STREFĄ REWITALIZACJI

Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę Nr XLVIII/939/2023 z dnia 22.06.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kobierzyce (obszar obejmuje: Biskupice Podgórne zachód, Małuszów, Magnice południe, Kobierzyce zachód, Wierzbice centrum, Cieszyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą centrum) na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.). Ww. Uchwała weszła w życie 22.07.2023 r.

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji nie ustanowiono na rzecz Gminy Kobierzyce prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Rada Gminy Kobierzyce nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Jak sprawdzić, czy nieruchomość leży w obszarze objętym uchwałą?

W Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (www.wrosip.pl) w module "Plany miejscowe" (zawartość mapy/legenda) znajduje się warstwa "Obszary zdegradowane i rewitalizacji", za pomocą której można sprawdzić po adresie lub po numerze działki, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • w formie elektronicznej na adres: info@ugk.pl (tylko w przypadku zaznaczenia we wniosku odbioru osobistego i dostarczenia oryginalnego wniosku przy odbiorze zaświadczenia),
 • osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Biuro Obsługi Klienta
  Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  Tel.: 713698130 lub 713698106
  Parter

Miejsce odbioru Zaświadczenia:

 • Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska
  Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  Tel.: 713698134
  Parter, pokój nr 4

Kto może wystąpić z wnioskiem

Osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Godziny przyjmowania osób zainteresowanych:

poniedziałek - piątek 7:30—15:30

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;
 • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należną Gminie Kobierzyce można wpłacać:

We wpłatomacie lub w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 – 1 piętro, pokój nr 107 lub przelewem bankowym na konto bankowe BS KOBIERZYCE nr 29 9575 0004 0130 5055 5555 5555.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, a w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika również dowód zapłaty opłaty skarbowej do pełnomocnictwa.

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa (za wydanie Zaświadczenia) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie, którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie urzędu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie jest wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek Strony o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy tj. imię, nazwisko/nazwa i adres zamieszkania/siedziby, treść żądania wraz z wykazaniem interesu prawnego oraz czytelny podpis),
 • Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika,
 • Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury,
 • Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zaświadczenia.

Ikona PDF Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego rewitalizacji

 

Ilość odwiedzin: 7535
Nazwa dokumentu: Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Joamma Żygadło
Osoba, która odpowiada za treść: Joamma Żygadło
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-03-18 09:30:08
Data udostępnienia informacji: 2020-03-18 09:30:08
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-02 07:44:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

 • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

 • DODR

 • CORNER   CORNER