Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
minus Wybory Ławników 2015
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 Ekologia
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE

 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
Wójta Gminy Kobierzyce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 , 55-040 Kobierzyce
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 
 
 
Stanowisko pracy:
 
Podinspektor ds. księgowości w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
-           n i e z b ę d n e
 
1)      wykształcenie: średnie,
2)      doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. księgowości
3)      znajomość programu komputerowego SIGID,
4)      znajomość programu komputerowego LOTUS NOTES,
5)      znajomość ustawy o finansach publicznych,
6)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
7)      znajomość ustawy - ordynacja podatkowa,
8)      znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 
-           d  o d a t k o w e
 
1)      wykształcenie: średnie ekonomiczne,
2)      mile widziane doświadczenie pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3)      umiejętność obsługi komputera ( środowisko MS Office, Excel, Word),
4)      komunikatywność,
5)      kreatywność.
 
Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:
 
1)      prowadzenie rejestru wymiaru opłat z tytułu gospodarki śmieciami,
2)      ustalanie zobowiązań,
3)      kontrola prawidłowości złożonej informacji,
4)      przygotowywanie decyzji,
5)      wystawianie „druków wpłat” (faktur).
 
 
Warunki pracy:
 
1)      praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
2)      praca wykonywania w wewnątrz budynku (siedziba urzędu).
 
 
Wymagane dokumenty:
 
       1) życiorys i list motywacyjny,
       2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
       3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
           celów rekrutacji,
       4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
           z pełni praw publicznych,
       5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
           przestępstwo,
       6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
           przestępstwo skarbowe,
       7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
       8) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe ( np.
           kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).
 
 
W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku.  
 
 
Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 25 czerwca 2012 r.
na adres
Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „RF K-1”
( o ważności aplikacji decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn.
z osobami, które spełniają wymogi formalne.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób, kandydaci zostaną zaproszeniu do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
                                                         
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ugk.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy informacyjnej przy
al. Pałacowej 1, Kobierzyce.
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: Podinspektor ds. księgowości w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11 13:40:25
Data udostępnienia informacji: 2012-06-11 13:40:25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-11 13:43:26

Wersja do wydruku...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER