Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
minus Rozstrzygnięcia konkursów
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/94/10
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0135/10
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0254/10
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0010/11
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0043/11
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0132.2011
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0175.2011
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0227.2011
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0006.2012
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0080.2012
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0126.2012
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0008.2013
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0078.2013
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0150.2013
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0057.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0089.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0215.2014
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0002.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0017.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0079.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0154.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0226.2015
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0004.2016
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0011.2016
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0241.2016
   minus ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0012.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0022.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0103.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0173.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0325.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0326.2017
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0086.2018
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.61.2019
   minus ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.282.2019
   minus Zarządzenie NR REKiS.0050.1.38.2020
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.257.2020
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.100.2021
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.280.2021
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.1.2023
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.62.2023
   minus Zarządzenie Nr REKiS.0050.1.337.2023
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014

Wójta Gminy Kobierzyce

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się,
co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością udzielonych dotacji:

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Przyznana kwota dofinansowania

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce

 

5 000 zł

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

poznanie dziedzictwa kulturowo-turystycznego

i historycznego Polski- organizacja wyjazdów turystyczno- krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce

10 000 zł

3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy

 

organizacja życia kulturalnego emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce

10 000 zł

4.

Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”

program profilaktyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, którego celem jest umocnienie więzi rodzinnych, rozwój osobisty i poprawa relacji interpersonalnych

20 000 zł

5.

UKS „Bielik” Bielany Wrocławskie

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w I półroczu 2014

6 000 zł

6.

Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce ul. Parkowa 7 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie piłka ręczna kobiet na terenie miejscowości Kobierzyce w I półroczu 2014

130 000 zł

7.

Gminny Klub Sportowy Kobierzyce ul. Sportowa 28 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Kobierzyce w I półroczu 2014

 

110 000 zł

8.

L.K.S. Polonia Jaszowice 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Jaszowice w I półroczu 2014

 

47 000 zł

9.

LKS Galakticos Solna ul. Krucza 12A 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Solna w I półroczu 2014

 

13 000 zł

10.

 

KS Polonia Bielany

 ul. Wrocławska 32 Bielany Wrocławskie

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie w I półroczu 2014

 

18 000 zł

11.

Stowarzyszenie Klubów Sportowych ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na terenie miejscowości Wierzbice, Małuszów, Magnice, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski, Krzyżowice, Domasław oraz w piłce siatkowej w miejscowości Pustków Żurawski w I półroczu 2014

 

34 500 zł

12.

ULKS „Płomień” Tyniec Mały

 55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie tenis stołowy na terenie miejscowości Tyniec Mały

 

2 500 zł

13.

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Match Point, Ślęza, ul. Szyszkowa 6,

55-040 Kobierzyce

 

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

 w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

w badmintonie i tenisie ziemnym na terenie miejscowości Ślęza w I półroczu 2014

2000 zł

14.

 

Królewski Klub Jeździecki „Wiktoria”, Chrzanów, 3b,

55-040 Kobierzyce

prowadzenie szkolenia jeździeckiego, i udział

w zawodach zgodnie

z kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce w I półroczu 2014

4 000 zł

15.

Fundacja „Kraina Inspiracji” Kobierzyce, ul. Kasztanowa 5/8,

55-040 Kobierzyce

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w I półroczu 2014

2 000 zł

 

16.

 

Koszykarski Klub Sportowy w Kobierzycach

Bielany Wrocławskie, ul. Modrzewiowa 11, 55-040 Kobierzyce

 

organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział

w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży

 i dorosłych w dyscyplinach sportowych uprawianych na terenie Gminy Kobierzyce w I półroczu 2014

 

5 000 zł

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2014-01-28 14:42:39 - Rozstrzygnięcie - PDF (79.69 kB)

Ilość odwiedzin: 4805
Nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014
Skrócony opis: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz oc
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-01-28 14:39:50
Data udostępnienia informacji: 2014-01-28 14:39:50
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-28 14:42:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER