Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
minus Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
minus Rower publiczny
plus Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
plus Wybory Ławników 2023
plus Wybory Parlamentarne 2023
minus Wybory do Izb Rolniczych 2023
plus Wybory Samorządowe 2024
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie (szamba, przydomowe oczyszczalnie)
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
plus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
plus Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.1.0137.2011 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476. ) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przewodniczący Zespołu Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

1) Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
2) Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
3) Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
4) Andrzej Prażuch – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
5) Ryszard Stec - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
6) Włodzimierz Gniewek – dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
7) Piotr Szkopek - dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
8) Anna Wilisowska – kierownik referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce;
9) Bożena Smaga- pielęgniarka środowiskowa, NZOZ „TWÓJ LEKARZ” w Kobierzycach;
10) Danuta Landkauf – członek Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA” w Kobierzycach;
11) Ewa Żygłowicz - zastępca Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”,
12) Dorota Kosmala - kurator sądowy VII Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich,
13) Małgorzata Abramczuk - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,
14) Joanna Pawlik- Czyniewska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze.

3) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000

e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

Ilość odwiedzin: 18873
Nazwa dokumentu: Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Noga
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Noga
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-12 10:56:05
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12 10:56:05
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 09:06:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER