Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WÓJT GMINY KOBIERZYCE
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Gimnazjum w Kobierzycach
Termin składania ofert upływa: 08 czerwca 2010r.
ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w § 1, 2, 5 i § 10 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:


a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i przygotowania pedagogicznego – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
d) dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b;
e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) karta oceny pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) – nie dotyczy osoby niebędącej nauczycielem;
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne;
l) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych – w przypadku kandydata niebędącego nauczycielem;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanym z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zm.) lub w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
n) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 63, poz. 425 z późn.zm.);
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt. c-f.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Gimnazjum w Kobierzycach, ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce” w terminie do dnia 08 czerwca 2010r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kobierzyce.

6. O terminach i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Bliższych informacji udziela p. Anna Wilisowska - Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Kobierzycach tel. (71) 36-98-196

Załączniki do pobrania: 2010-05-24 10:10:17 - Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (26.57 kB)

Nazwa dokumentu: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Skrócony opis: WÓJT GMINY KOBIERZYCE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kobierzycach Termin składania ofert upływa: 08 czerwca 2010r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-05-24 10:06:31
Data udostępnienia informacji: 2010-05-24 10:06:31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-24 10:12:05

Wersja do wydruku...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER