Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Regulamin Wynagradzania Pracowników
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
minus Deklaracja Dostępności
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
plus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
plus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
plus Plan Zamówień
plus Wyniki Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości
plus Wyniki Przetargu - Dzierżawa Gruntów Rolnych
plus Ogłoszenia o Zamiarze Przeprowadzenia Postępowania
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Zbiory Danych Przestrzennych
plus Konsultacje Społeczne
minus Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności
plus Protesty
minus „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
minus „Opieka Wytchnieniowa”
minus Dystrybucja Węgla
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
plus Wybory Sołtysa wsi Owsianka 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2022
plus Wybory Sołtysa wsi Pełczyce 2022
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
plus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
minus Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce
minus Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
plus Adaptacja do zmian klimatu
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
minus Uchwały
   minus UCHWAŁA NR XXXIX/482/09
   minus UCHWAŁA NR XLIII/631/14
   minus UCHWAŁA NR XXXII/600/17
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organizacje Pozarządowe > Uchwały > UCHWAŁA NR XXXIX/482/09

UCHWAŁA NR XXXIX/482/09
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami)

Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z poz. 873 ze zmianami).
2. Prowadzenie przez gminę w roku 2010 działalności w sferze zadań publicznych odbywać się będzie m.in. poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

§ 2.

1. Formy realizacji zadań publicznych:

1) zlecanie realizacji zadań przez powierzenie wykonania określonego zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub przez wspieranie takich zadań z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) współtworzenie oraz ciągła aktualizacja Mapy Aktywności Lokalnej – elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwłaszcza projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,
5) udzielanie informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych spoza Budżetu Gminy do realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych,
6) uczestniczenie we wspólnych spotkaniach organizowanych zarówno przez Urząd Gminy jak i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
a) raz w roku – do 30 września Wójt zorganizuje Kobierzyckie Forum Organizacji Pozarządowych, na które zaproszone zostaną wszystkie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kobierzyce,

2. Sfera zadań publicznych realizowanych w formach określonych w ust. 1 obejmuje zakres:

1) ochrony i promocji zdrowia,
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5) ratownictwa i ochrony ludności,
6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
8) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

3. Rodzaje zadań społecznie użytecznych, na które zostaną przeznaczone środki to:

1) ochrona zdrowia – w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
2) edukacyjna opieka wychowawcza – w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
a) ochrona i konserwacja zabytków,
b) pozostałe zadania w zakresie kultury,
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia oraz udział w rywalizacji sportowej w dyscyplinach: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna, judo, tenis stołowy, ewentualnie wspieranie innych form działania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) upowszechnianie profilaktyki ratownictwa i ochrony ludności, w tym ochotnicze straże pożarne,
6) wspieranie inicjatyw dotyczących wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy z partnerskimi gminami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.

Załączniki do pobrania: 2010-04-09 12:41:52 - UCHWAŁA NR XXXIX/482/09 (65.67 kB)

Ilość odwiedzin: 3731
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIX/482/09
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 12:32:17
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 12:32:17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 12:42:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 16.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER