Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
minus Wybory Ławników 2015
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

Gmina
   Statut
      Statut Gminy Kobierzyce
   Budżet
      Budżet na poszczgólne lata
         Budżet 2016
         Budżet 2015
         Budżet 2014
         Budżet 2013
         Budżet 2012
            UCHWAŁA NR XIV/149/11
            OBJAŚNIENIA
            PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK
            PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK
            PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU
            WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU
            PLAN DOTACJI NA 2012 ROK
            PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW 2012
         Budżet 2011
            UCHWAŁA NR V/25/11
            OBJAŚNIENIA
            PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK
            PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK
            PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU
            WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
            PLAN DOTACJI NA 2011 ROK
            OPINIA RIO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE ZA 2011 ROK
            SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2011 ROK
         Budżet 2010
            UCHWAŁA NR XLI/508/09
            PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK
            PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK
            Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
            Plan wydatków realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
            PLAN DOTACJI NA 2010 ROK
            Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
            LIMITY WYDATKÓW WIELOLETNICH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,
            Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
            OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2010 ROK
         Budżet 2009
            Zarządzenie RF Nr 230/0151/2008 Wójta Gminy Kobierzyce
               UCHWAŁA NR RADY GMINY KOBIERZYCE - PROJEKT
               CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA 2009 ROK
               INFORMACJA O MIENIU - Załącznik do projektu
               DOCHODY - Załącznik do projektu
               WYDATKI - Załącznik do projektu
               DOTACJE -Załącznik do projektu
               PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK - Załącznik do projektu
               WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - Załącznik do projektu
               KWOTY DŁUGU I SPŁAT - Załącznik do projektu
               PRZYCHODY I ROZCHODY - Załącznik do projektu
            Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce
            W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu
         Budżet 2008
            CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2008 ROKU
            Część opisowa informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2008 roku.
            Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
         Budżet 2007
            Plan dochodów bdżetu Gminy Kobierzyce według klasyfikacji budżetowej na rok 2007
            Plan wydatków budżetu Gminy Kobieżyce według klasyfikacji budżetowej na rok 2007
            Część opisowa budżetu Gminy Kobierzyce na 2007 rok
            Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku
            Dotacje podmiotowe w 2007 roku
            Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
            Plan dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie Kobierzyce z zakresu administracji rządowej na 2007 rok
            Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2007 rok
            Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
            Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
            Uchwała nr IV/50/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007 w sprawie budżetu Gminy na rok 2007
            Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
            Zadania inwestycyjne w 2007 roku
            Zarządzenie RF Nr 0151- 195/06 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2007 rok
            PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK
            Część opisową z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w pierwszym półroczu 2007 roku.
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2007
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA ROK 2007
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2007
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2007
            WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOBIERZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
            WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
            Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2007 roku.
         Budżet 2006
         Budżet 2005
         Budżet 2004
         Budżet 2003
      Sprawozdania z wykonania budżetu
         Rok 2007
            Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w 2007 roku.
            WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
            WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOBIERZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2007
            WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA I PÓŁROCZE ROKU 2007
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA ROK 2007
            WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2007
            Część opisową z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce w pierwszym półroczu 2007 roku.
         Rok 2008
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
            SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI
            SPRAWOZDANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GFOŚiGW
            SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
            SPRAWOZDANIE ZE STANU RACHUNKÓW BANKOWYCH
         Rok 2009
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
            SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI
            SPRAWOZDANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GFOŚiGW
            SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
            SPRAWOZDANIE ZE STANU RACHUNKÓW BANKOWYCH
         Rok 2010
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
            SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI
            SPRAWOZDANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ
            SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JST
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
            SPRAWOZDANIE ZE STANU RACHUNKÓW BANKOWYCH
         Rok 2011
            Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce
            Sprawozdanie o stanie należności
            Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
            Sprawozdanie o stanie zobowiązań
            Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
            Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
            Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
         Rok 2012
            Sprawozdanie Rb-PDP
            Sprawozdanie Rb-27s
         Rok 2013
            Sprawozdanie Rb-PDP
            Sprawozdanie Rb-27s
            Regionalna Izba Obrachunkowa
         Rok 2014
            Sprawozdanie Rb-PDP
            Sprawozdanie Rb-27s
            Regionalna Izba Obrachunkowa
         Rok 2015
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
         Rok 2016
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
            Uchwała nr V/75/2017 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
         Rok 2017
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
         Rok 2018
            Rb-27S
            Rb-28S
            Rb-N
            Rb-NDS
            Rb-PDP
            Rb-ST
            Rb-UZ
            Rb-Z
      Sprawozdania finansowe
         Rok 2013
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2014
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2015
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2016
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2017
            Bilans jednostki budżetowej
            Bilans z wykonania budżetu
            Rachunek zysków i start jednostki
            Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         Rok 2018
            Urząd Gminy Kobierzyce
            ZSP w Bielanach Wrocławskich
            GOPS
            KOSiR
            Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
            Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
            Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
            ZSP w Pustkowie Żurawskim
            Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
            ZSP w Tyńcu Małym
            Kobierzycki Zespół Żłobków
            ZSP w Wysokiej
      RIO
         Uchwała nr V/24/2019
         Uchwała nr V/25/2019
   Podatki i opłaty lokalne
      Podatki i opłaty na rok 2019
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
         INFORMACJA O LASACH
         INFORMACJA O GRUNTACH
         STAWKI PODATKU
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
      Podatki i opłaty na rok 2018
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO
         STAWKI PODATKU
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
         ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
      Podatki i opłaty na rok 2017
         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
         DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
         DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
         INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO, LEŚNEGO
         STAWKI PODATKU
         UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
         Podatek od środków transportowych
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
      Podatki i opłaty na rok 2016
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek leśny
         Podatek od środków transportowych
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
      Podatki i opłaty na rok 2015
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Podatek leśny
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
      Podatki i opłaty na rok 2014
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek w podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Podatek leśny
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna
         UCHWAŁA NR XIII/138/11
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT1
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ( DT-1/A )
      Podatki i opłaty na rok 2013
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek na podatek od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Podatek leśny
         Interpretacje podatkowe
            Interpretacja indywidualna - Spółka z siedzibą w Biskupicach Podgórnych
         UCHWAŁA NR XIII/138/11
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT1
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ( DT-1/A )
      Podatki i opłaty na rok 2012
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie stawek na podatek od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
         Stawka podatku leśnego
         UCHWAŁA NR XIII/138/11
         DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT1
         ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ( DT-1/A )
         INTERPRETACJE PODATKOWE
         Podanie do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulg i zwolnień podatkowych
      Podatki i opłaty na rok 2011
         Wzory formularzy
         Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
         Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta
         Stawka podatku leśnego
         INTERPRETACJE PODATKOWE
            Interpretacja indywidualna
         Podanie do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulg i zwolnień podatkowych
   Pomoc publiczna
      Uchwały
         Pomoc de minimis
            Rok 2005
               Uchwała XL/514/05 z dnia 24.03.05
            Rok 2007
               Uchwała Nr XI/131/07 z dnia 28.06.2007
               Uchwała NR XII/143/07 z dnia 17.08.2008
            Rok 2010
               Uchwała nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
            Rok 2015
               Uchwała nr VI/75/15 z 27.03.2015 r.
         Pomoc regionalna
            Rok 2005
               Uchwała Nr. LI/572/05 z dnia 27.10.2005
            Rok 2006
               Uchwała Nr. LVII/633/06 z dnia 23.03.2006
               Uchwała Nr. II/7/06 z dnia 01.12.2006
            Rok 2007
               UCHWAŁA NR XI/130/07 z dnia 28.06.2007
            Rok 2011
               Uchwała NR XIV/151/11 rady Gminy Kobierzyce z dnia 30-12-2011 r w sprawie zwolnień od podatku od nie
            Rok 2015
               Uchwała nr VI/74/15 z 27.03.2015 r.
      Sprawozdania
         Przedsiębiorcy
            Rok 2006
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2006 rok
            Rok 2007
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2007 rok
            Rok 2008
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2008 rok
               Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej za 2008 rok - III kwartał
         Rolnicy i rybacy
            Rok 2007
               INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
            Rok 2008
               INFORMACJE/SPRAWOZDANIA O NIEUDZIELENIU/UDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
               INFORMACJE/SPRAWOZDANIA O NIEUDZIELENIU/UDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - WRZESIEŃ 2008
      Pomoc de minimis
         Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
            Rok 2012
            Rok 2013
   Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
      Sołectwo Bąki
      Sołectwo Bielany Wrocławskie
      Sołectwo Biskupice Podgórne
      Sołectwo Budziszów
      Sołectwo Chrzanów
      Sołectwo Cieszyce
      Sołectwo Damianowice
      Sołectwo Dobkowice
      Sołectwo Domasław
      Sołectwo Jaszowice
      Sołectwo Kobierzyce
      Sołectwo Królikowice
      Sołectwo Krzyżowice
      Sołectwo Księginice
      Sołectwo Kuklice
      Sołectwo Magnice
      Sołectwo Małuszów
      Sołectwo Nowiny
      Sołectwo Owsianka
      Sołectwo Pełczyce
      Sołectwo Pustków Wilczkowski
      Sołectwo Pustków Żurawski
      Sołectwo Racławice Wielkie
      Sołectwo Rolantowice
      Sołectwo Solna
      Sołectwo Szczepankowice
      Sołectwo Ślęza
      Sołectwo Tyniec Mały
      Sołectwo Tyniec nad Ślęzą
      Sołectwo Wierzbice
      Sołectwo Wysoka
      Sołectwo Żerniki Małe
      Sołectwo Żurawice
   Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
      Szkoły
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2005.
            Rok 2006.
            Rok 2007.
               Kwiecień 2007
                  Beata Ćwiek
                  Jadwiga Wolniak
                  Danuta Pietraszewska
                  Grażyna Gajda
                  Grażyna Ciężka
                  Iwona Antman
               Sierpień 2007
                  Danuta Pietraszewska
                  Grażyna Gajda - Lipska
                  Beata Ćwiek
               Wrzesień 2007
                  Beata Ćwiek
                  Zuzanna Beata Moskal
                  Danuta Pietraszewska
               Korekty oświadczeń majątkowych
                  Grażyna Ciężka
                  Iwona Beata Antman
                  Danuta Pietraszewska
            Rok 2008.
               Kwiecień 2008
                  Beata Ćwiek
                  Jadwiga Wolnika
                  Danuta Pietraszewska
                  Grażyna Ciężka
                  Iwona Antman
                  Zuzanna Moskal
               Korekty
            Rok 2009.
               Kwiecień 2009
                  Iwona Antman
                  Zuzanna Moskal
                  Jadwiga Wolnika
                  Grażyna Ciężka
                  Beata Ćwiek
                  Danuta Pietraszewska
            Rok 2010.
               Jadwiga Wolniak
               Beata Ćwiek
               Iwona Antman
               Zuzanna Beata
               Danuta Pietraszewska
               Grażyna Ciężka
               Artur Antman
            Rok 2011.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
            Rok 2012.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
            Rok 2013.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
            Rok 2014.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
            Rok 2015.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
            Rok 2016.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
               Halina Frodyma
            Rok 2017.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Danuta Pietraszewska
               Artur Antman
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
               Halina Frodyma
               Beata Kuźmicz
            Rok 2018.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
               Halina Frodyma
               Beata Kuźmicz
            Rok 2019.
               Zuzanna Moskal
               Beata Ćwiek
               Iwona Antman
               Grażyna Ciężka
               Halina Frodyma
               Beata Kuźmicz
      Przedszkola
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2005.
            Rok 2006.
            Rok 2007.
               Kwiecień 2007
                  Halina Waligórska
                  Urszula Kozieł
                  Anna Kaszczuk
               Sierpień 2007
                  Anna Kaszczuk
                  Halina Waligórska
                  Maria Kozieł
               Wrzesień 2007
                  Anna Kaszczuk
                  Irena Karp
                  Halina Waligórska
               Korekty oświadczeń majątkowych
                  Anna Kaszczuk
            Rok 2008.
               Kwiecień 2008
                  Halina Waligórska
                  Irena Karp
                  Anna Kaszczuk
            Rok 2009.
               Kwiecień 2009
                  Irena Karp
                  Anna Kaszczuk
                  Halina Waligórska
            Rok 2010.
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
               Irena Karp
            Rok 2011.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
               Irena Karp
            Rok 2012.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
               Irena Karp
               Irena Catewicz
            Rok 2013.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
               Irena Catewicz
            Rok 2014.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
            Rok 2015.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
            Rok 2016.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
            Rok 2017.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
            Rok 2018.
               Anna Kaszczuk
               Halina Waligórska
            Rok 2019.
               Halina Waligórska
               Anna Kaszczuk
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
         Oświadczenia majątkowe pracowników GOPS
            Rok 2005.
            Rok 2006.
            Rok 2007.
               Kwiecień 2007
                  Teresa Oszczyk
                  Marta Krzyśko
                  Sylwia Bajek
               Korekty oświadczeń majątkowych
                  Marta Iza Krzyśko
            Rok 2008.
               Kwiecień 2008
                  Teresa Oszczyk
                  Marta Krzyśko
                  Sylwia Bajek
            Rok 2009.
               Kwiecień 2009
                  Teresa Oszczyk
                  Sylwia Bajek
                  Marta Krzyśko
            Rok 2010.
               Ludwika Oszczyk
               Marta Krzyśko
               Sylwia Bajek
            Rok 2011.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2012.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2013.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2014.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2015.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2016.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2017.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
               Elżbieta Poprawa
               Karolina Kafka
            Rok 2018.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
            Rok 2019.
               Ludwika Oszczyk
               Sylwia Bajek
               Marta Krzyśko
      Instytucje kultury
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2005.
            Rok 2006.
            Rok 2007.
               Kwiecień 2007
                  Artur Cierczek
               Sierpień 2007
                  Artur Cierczek
                  Artur Cierczek
               Korekty oświadczeń majątkowych
                  Artur Sławomir Cierczek
            Rok 2008.
               Kwiecień 2008
                  Artur Cierczek
               Listopad 2008
                  Artur Cierczek
            Rok 2009.
               Kwiecień 2009
                  Artur Cierczek
            Rok 2010.
               Artur Cierczek
            Rok 2011.
               Artur Cierczek
            Rok 2012.
               Artur Cierczek
            Rok 2013.
               Artur Cierczek
            Rok 2014.
               Artur Cierczek
            Rok 2015.
               Artur Cierczek
            Rok 2016.
               Artur Cierczek
            Rok 2017.
               Artur Cierczek
               Maria Irena Bokun
               Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
            Rok 2018.
               Maria Irena Bokun
               Maja Elżbieta Muszyńska
            Rok 2019.
               Maria Irena Bokun
               Maja Elżbieta Muszyńska
      Żłobki
         Oświadczenia majątkowe pracowników
            Rok 2016.
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2017.
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2018.
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
            Rok 2019
               Malwina Maria Adamska-Juszczyk
   Rejestr Przedsiębiorców On-Line

Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny
      Regulamin Urzędu Gminy Kobierzyce
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2007 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 13.02.2007
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 11.06.2007
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 20.08.2007
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2006 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 01.03.2006
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 25.05.2006
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 15.12.2006
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2008 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 05.08.2008
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2009 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 27.02.2009
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 10.11.2009
      Zmiany do regulaminu organizacyjnego w 2011 roku.
         Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 06.09.2011
   Schemat organizacyjny
   Kierownictwo urzędu
      Wójt Gminy
      Zastępca Wójta Gminy
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
   Referaty i stanowiska samodzielne
      Referat Finansowy
      Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska
      Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego
      Referat Edukacji Kultury i Sportu
      Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
      Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
      Stanowiska Samodzielne
      Urząd Stanu Cywilnego
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
      Rok 2005.
      Rok 2006.
      Rok 2007.
         Kwiecień 2007
            Krystyna Szydłowska
            Barbara Świerczyńska
            Rafał Krasicki
         Władze Gminy
            Kwiecień 2007
               Ryszard Pacholik
               Piotr Kopeć
               Maria Wilk
               Maria Prodeus
         Korekty oświadczeń majątkowych
            Maria Wiesława Wilk Milczanowska
            Krystyna Szydłowska
            Paweł Kamiński
      Rok 2008.
         Kwiecień 2008
            Krystyna Szydłowska
            Barbara Świerczyńska
            Rafał Krasicki
         Sierpień 2008
            Krystyna Szydłowska
         Październik 2008
            Marek Wilk
         Korekty
         Władze Gminy
            Kwiecień 2008
               Ryszard Pacholik
               Piotr Kopeć
               Maria Wilk
               Maria Prodeus
      Rok 2009.
         Marzec 2009
            Joanna Szymczak
         Kwiecień 2009
            Barbara Świerczyńska
            Rafał Krasicki
            Joanna Szymczak
            Marek Wilk
         Październik 2009
            Joanna Najmrodzka
         Listopad 2009
            Barbara Hebda
            Piotr Ligas
         Władze Gminy
            Kwiecień 2009
               Ryszard Pacholik
               Piotr Kopeć
               Maria Wilk
               Maria Prodeus
      Rok 2010.
         Bożena Korkuś
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Piotr Ligas
         Barbara Hebda
         Rafał Krasicki
         Marta Borkowska
         Joanna Najmrodzka
         Agata Krajewska
         Władze Gminy
            Ryszard Pacholik
            Piotr Kopeć
            Maria Wilk
            Maria Prodeus
      Rok 2011.
         Ryszard Pacholik
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Agata Krajewska
      Rok 2012.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
      Rok 2013.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
         Małgorzata Biesiada
      Rok 2014.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
         Małgorzata Biesiada
         Magdalena Bąk
         Marcin Kałka
      Rok 2015.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
         Małgorzata Biesiada
         Magdalena Bąk
         Marcin Kałka
      Rok 2016.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Joanna Szymczak
         Marek Wilk
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
         Małgorzata Biesiada
         Magdalena Bąk
         Marcin Kałka
         Joanna Kunert
      Rok 2017.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
         Małgorzata Kunysz
         Magdalena Bąk
         Marcin Kałka
         Joanna Kunert
         Małgorzata Kunysz
      Rok 2018.
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Joanna Najmrodzka
         Marta Borkowska
         Agata Krajewska
         Jacek Skrzyniarz
         Magdalena Łabęcka
         Joanna Kunert
         Marek Kucharczyk
      Rok 2019
         Ryszard Pacholik
         Piotr Kopeć
         Maria Wilk
         Maria Prodeus
         Marta Borkowska
         Joanna Najmrodzka
         Rafał Krasicki
         Piotr Ligas
         Magdalena Łabęcka
         Marek Kucharczyk
         Jacek Skrzyniarz
         Joanna Kunert
         Agata Krajewska

Rada Gminy
   Informacje ogólne
   Radni Gminy Kobierzyce
   Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
   Komisje Rady
   Plan pracy Rady Gminy
   Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
      Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
      Komisja Rewizyjna
      Komisja Użyteczności Publicznej
      Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
   Plany posiedzeń
      Rady Gminy Kobierzyce
         Kadencja 2010 - 2014
            Rok 2011
               28.01.2011 godzina 9.00
               25.02.2011 godzina 9.00
               01.04.2011 godzina 9.00
               29.04.2011 godzina 9.00 - ODWOŁANA
               27.05.2011 godzina 9.00
               20.06.2011 godzina 9.00
               19.08.2011 godzina 9.00
               23.09.2011 godzina 9.00
               28.10.2011 godzina 9.00
               30.11.2011 godzina 9.00
               30.12.2011 godzina 13.00
            Rok 2012
               27.01.2012 godzina 9.00
               02.03.2012 godzina 9.00
               30.03.2012 godzina 9.00
               20.04.2012 godzina 9.00
               25.05.2012 godzina 9.00
               28.06.2012 godzina 9.00
               31.08.2012 godzina 9.00
               03.10.2012 godzina 9.00
               26.10.2012 godzina 9.00
               23.11.2012 godzina 9.00
               21.12.2012 godzina 9.00
               28.12.2012 godzina 14.00
            Rok 2013
               25.01.2013 godzina 9.00
               01.03.2013 godzina 9.00
               22.03.2013 godzina 9.00
               26.04.2013 godzina 9.00
               21.06.2013 godzina 9.00
               23.08.2013 godzina 9.00
               27.09.2013 godzina 9.00
               25.10.2013 godzina 9.00
               29.11.2013 godzina 9.00
               30.12.2013 godzina 14.00
            Rok 2014
               24.01.2014 godzina 9.00
               28.02.2014 godzina 9.00
               28.03.2014 godzina 9.00
               08.05.2014 godzina 9.00
               17.06.2014 godzina 9.00
               23.07.2014 godzina 15.00
               22.08.2014 godzina 09.00
               11.09.2014 godzina 14.30
               26.09.2014 godzina 09.00
               14.10.2014 godzina 09.00
               12.11.2014 godzina 13.30
         Kadencja 2014 - 2018
            Rok 2014
               01.12.2014 godzina 10.00
               19.12.2014 godzina 09.00
            Rok 2015
               21.01.2015 godzina 9.00
               20.02.2015 godzina 9.00
               27.03.2015 godzina 9.00
               24.04.2015 godzina 9.00
               15.05.2015 godzina 9.00
               25.06.2015 godzina 9.00
               27.08.2015 godzina 9.00
               16.10.2015 godzina 9.00
               27.11.2015 godzina 9.00
               18.12.2015 godzina 9.00
            Rok 2016
               29.01.2016 godzina 9.00
               04.03.2016 godzina 9.00
               22.04.2016 godzina 9.00
               23.06.2016 godzina 9.00
               19.08.2016 godzina 9.00
               30.09.2016 godzina 9.00
               28.10.2016 godzina 9.00
               29.11.2016 godzina 9.00
               19.12.2016 godzina 11.00
            Rok 2017
               27.01.2017 godzina 9.00
               24.03.2017 godzina 9.00
               28.04.2017 godzina 9. 00
               26.05.2017 godzina 9.00
               06.06.2017 godzina 15.30
               22.06.2017 godzina 9.00
               01.09.2017 godzina 9.00
               11.09.2017 godzina 15.30
               29.09.2017 godzina 9.00
               30.10.2017 godzina 16.00
               27.11.2017 godzina 16.00
               21.12.2017 godzina 9.00
            Rok 2018
               26.01.2018 godzina 9.00
               02.03.2018 godzina 9.00
               23.03.2018 godzina 9.00
               24.05.2018 godzina 9.00
               08.06.2018 godzina 8:00
               29.06.2018 godzina 9.00
               24.08.2018 godzina 9.00
               27.09.2018 godzina 9.00
               19.10.2018 godzina 9.00
         Kadencja 2018 - 2023
            Rok 2018
               19.11.2018 godzina 9:00
               29.11.2018 godzina 9:00
               19.12.2018 godzina 9:00
            Rok 2019
               25.01.2019 godzina 14:30
               28.03.2019 godzina 9:00
               31.05.2019 godzina 9:00
               14.06.2019 godzina 9:00
               27.06.2019 godzina 9:00
               23.07.2019 godzina 9:00
               21.08.2019 godzina 9:00
               20.09.2019 godzina 9:00
               25.10.2019 godzina 9:00
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
      Rok 2008
         Protokół XVIII/08 - z dnia 29 lutego 2008
         Protokół XIX/08 - z dnia 28 marca 2008
         Protokół XX/08 - z dnia 29 kwietnia 2008
         Protokół XXI/08 - z dnia 11 czerwca 2008
         Protokół XXII/08 - z dnia 04 lipca 2008
         Protokół XXIII/08 - z dnia 18 lipca 2008
         Protokół XXIV/08 - z dnia 25 lipca 2008
         Protokół XXV/08 - z dnia 11 września 2008
         Protokół XXVI/08 - z dnia 31 października 2008
         Protokół XXVII/08 - z dnia 28 listopada 2008
         Protokół XXVIII/08 - z dnia 16 grudnia 2008
         Protokół XXIX/08 - z dnia 29 grudnia 2008
      Rok 2009
         Protokół XXX/09 - z dnia 13 lutego 2009
         Protokół XXXI/09 - z dnia 10 marca 2009
         Protokół XXXIII/09 - z dnia 16 kwietnia 2009
         Protokół XXXIV/09 - z dnia 18 maja 2009
         Protokół XXXV/09 - z dnia 26 czerwca 2009
         Protokół XXXVI/09 - z dnia 28 sierpnia 2009
         Protokół XXXVII/09 - z dnia 09 października 2009
         Protokół XXXVIII/09 - z dnia 22 października 2009
         Protokół XXXIX/09 - z dnia 20 listopada 2009
         Protokół XL/09 - z dnia 18 grudnia 2009
         Protokół XLI/09 - z dnia 30 grudnia 2009
      Rok 2010
         Protokół XLII/10 - z dnia 26 lutego 2010
         Protokół XLIII/10 - z dnia 31 marca 2010
         Protokół XLIV/10 - z dnia 30 kwietnia 2010
         Protokół XLV/10 - z dnia 21 maja 2010
         Protokół XLVI/10 - z dnia 29 czerwca 2010
         Protokół XLVII/10 - z dnia 03 września 2010
         Protokół XLVIII/10 - z dnia 22 października 2010
         Protokół XLVIX/10 - z dnia 10 listopada 2010
         Protokół I/10 - z dnia 01 grudnia 2010
         Protokół II/10 - z dnia 01 grudnia 2010
         Protokół III/10 - z dnia 09 grudnia 2010
         Protokół IV/10 - z dnia 30 grudnia 2010
      Rok 2011
         Protokół V/11 - z dnia 28 stycznia 2011
         Protokół VI/11 - z dnia 25 lutego 2011
         Protokół VII/11 - z dnia 01 kwietnia 2011
         Protokół VIII/11 - z dnia 27 maja 2011
         Protokół IX/11 - z dnia 20 czerwca 2011
         Protokół X/11 - z dnia 19 sierpnia 2011
         Protokół XI/11 - z dnia 23 września 2011
         Protokół XII/11 - z dnia 28 października 2011
         Protokół XIII/11 - z dnia 30 listopada 2011
         Protokół XIV/11 - z dnia 30 grudnia 2011
      Rok 2012
         Protokół XV/12 - z dnia 27 stycznia 2012
         Protokół XVI/12 - z dnia 2 marca 2012
         Protokół XVII/12 - z dnia 30 marca 2012
         Protokół XVIII/12 - z dnia 20 kwietnia 2012
         Protokół XIX/12 - z dnia 25 maja 2012
         Protokół XX/12 - z dnia 28 czerwca 2012
         Protokół XXI/12 - z dnia 31 sierpnia 2012
         Protokół XXII/12 - z dnia 03 października 2012
         Protokół XXIII/12 - z dnia 26 października 2012
         Protokół XXIV/12 - z dnia 23 listopada 2012
         Protokół XXV/12 - z dnia 21 grudnia 2012
         Protokół XXVI/12 - z dnia 28 grudnia 2012
      Rok 2013
         Protokół XXVII/13 - z dnia 25 stycznia 2013
         Protokół XXVIII/13 - z dnia 1 marca 2013 - projekt
         Protokół XXIX/13 - z dnia 22 marca 2013
         Protokół XXX/13 - z dnia 26 kwietnia 2013
         Protokół XXXI/13 - z dnia 21 czerwca 2013
         Protokół XXXII/13 - z dnia 23 sierpnia 2013 - projekt
         Protokół XXXIII/13 z dnia 27 września 2013
         Protokół XXXIII/13 z dnia 25 października 2013
         Protokół XXXV/13 z dnia 29 listopada 2013
         Protokół XXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013
      Rok 2014
         Protokół XXXVII/14 - z dnia 24 stycznia 2014
         Protokół XXXVIII/14 - z dnia 28 lutego 2014
         Protokół XXXIX/14 - z dnia 28 marca 2014
         Protokół XL/14 - z dnia 08 maja 2014
         Protokół XLI/14 - z dnia 17 czerwca 2014
         Protokół XLII/14 - z dnia 23 lipca 2014
         Protokół XLIII/14 - z dnia 22 sierpnia 2014
         Protokół XLIV/14 - z dnia 11 września 2014
         Protokół XLV/14 - z dnia 26 września 2014
         Protokół XLVI/14 - z dnia 14 października 2014
         Protokół XLVII/14 - z dnia 12 listopada 2014
         Protokół I/14 - z dnia 01 grudnia 2014
         Protokół II/14 - z dnia 01 grudnia 2014
         Protokół III/14 - z dnia 19 grudnia 2014
      Rok 2015
         Protokół NR IV/2015 - z dnia 21 stycznia 2015
         Protokół NR V/2015 - z dnia 20 lutego 2015
         Protokół NR VI/2015 - z dnia 27 marca 2015
         Protokół NR VII/2015 - z dnia 24 kwietnia 2015
         Protokół NR VIII/2015 - z dnia 15 maja 2015
         Protokół NR IX/2015 - z dnia 25 czerwca 2015
         Protokół NR X/2015 - z dnia 27 sierpnia 2015
         Protokół NR XI/2015 z dnia 16 pździernika 2015
         Protokół NR XII/2015 - z dnia 27 listopada 2015
         Protokół NR XIII/2015 - z dnia 18 grudnia 2015
      Rok 2016
         Protokół NR XIV/2016 - z dnia 29 stycznia 2016
         Protokół NR XV/2016 - z dnia 04 marca 2016
         Protokół NR XVI/2016 - z dnia 22 kwietnia 2016
         Protokół NR XVII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016
         Protokół NR XVIII/2016 - z dnia 19 sierpnia 2016
         Protokół NR XIX/2016 - z dnia 30 września 2016
         Protokół NR XX/2016 - z dnia 28 października 2016
         Protokół NR XXI/2016 - z dnia 29 listopada 2016
         Protokół NR XXII/2016 - z dnia 19 grudnia 2016
      Rok 2017
         Protokół NR XXIII/2017 - z dnia 27 stycznia 2017
         Protokół NR XXIV/2017 - z dnia 24 marca 2017
         Protokół NR XXV/2017 - z dnia 28 kwietnia 2017
         Protokół NR XXVI/2017 - z dnia 26 maja 2017
         Protokół NR XXVII/2017 - z dnia 06 czerwca 2017
         Protokół NR XXVIII/2017 - z dnia 22 czerwca 2017
         Protokół NR XXIX/2017 - z dnia 01 września 2017
         Protokół NR XXX/2017 - z dnia 11 września 2017
         Protokół NR XXXI/2017 - z dnia 29 września 2017
         Protokół NR XXXII/2017 - z dnia 30 października 2017
         Protokół NR XXXIII/2017 - z dnia 27 listopada 2017
         Protokół NR XXXIV/2017 - z dnia 21 grudnia 2017
      Rok 2018
         Protokół NR XXXV/2018 - z dnia 26 stycznia 2018
         Protokół NR XXXVI/2018 - z dnia 2 marca 2018
         Protokół NR XXXVII/2018 - z dnia 23 marca 2018
         Protokół NR XXXVIII/2018 - z dnia 24 maja 2018
         Protokół NR XXXIX/2018 - z dnia 08 czerwca 2018
         Protokół NR XL/2018 - z dnia 29 czerwca 2018
         Protokół NR XLI/2018 - z dnia 24 sierpnia 2018
         Protokół NR XLII/2018 - z dnia 27 września 2018
         Protokół NR XLIII/2018 - z dnia 19 października 2018
         Protokół NR I/2018 - z dnia 19 listopada 2018
            Punkt 9 - Wyniki imienne.
         Protokół NR II/2018 - z dnia 29 listopada 2018
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR III/2018 - z dnia 19 grudnia 2018
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
      Rok 2019
         Protokół NR IV/2019 - z dnia 25 stycznia 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR V/2019 - z dnia 28 marca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR VI/2019 - z dnia 31 maja 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR VII/2019 - z dnia 14 czerwca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR VIII/2019 - z dnia 27 czerwca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR IX/2019 - z dnia 23 lipca 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR X/2019 - z dnia 21 sierpnia 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
         Protokół NR XI/2019 - z dnia 20 września 2019
            Wyniki głosowania - ogólne
            Wyniki głosowania - imienne
   Uchwały
      Uchwały z roku 2007 i starsze
         Uchwały na rok 2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 23.02.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 26.01.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 20.03.2007
            Uchwała za dnia 20.03.2007
            Uchwała z dnia 02.04.2007
            Uchwała z dnia 02.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.3007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30,04,2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Uchwała z dnia 30.04.2007
            Sesja z 25 maja 2007
               UCHWAŁA NR X/120/07
               UCHWAŁA NR X/121/07
               UCHWAŁA NR X/122/07
               UCHWAŁA NR X/123/07
               UCHWAŁA NR X/124/07
               UCHWAŁA Nr X/125/07
               UCHWAŁA NR X/126/07
               UCHWAŁA NR X/127/07
               Uchwała Nr X/128/07
            Sesja z 28 czerwca 2007
               UCHWAŁA NR XI/129/07
               UCHWAŁA NR XI/130/07
               Uchwała Nr XI/131/07
               UCHWAŁA Nr XI/132/07
               UCHWAŁA Nr XI/133/07
               UCHWAŁA NR XI/134/07
               UCHWAŁA NR XI/135/07
               UCHWAŁA NR XI/136/07
               UCHWAŁA NR XI/137/07
               UCHWAŁA NR XI/138/07
               UCHWAŁA NR XI/139/07
               UCHWAŁA Nr XI/140/07
            Sesja z 17 sierpnia 2007
               UCHWAŁA NR XII/141/07
               UCHWAŁA NR XII/142/07
               UCHWAŁA NR XII/143/07
               Uchwała Nr XII/144/07
               UCHWAŁA NR XII/145/07
               UCHWAŁA Nr XII/146/07
               UCHWAŁA Nr XII/147/07
               UCHWAŁA Nr XII/148/07
               UCHWAŁA Nr XII/149/07
               UCHWAŁA Nr XII/150/07
               UCHWAŁA Nr XII/151/07
               UCHWAŁA Nr XII/152/07
               UCHWAŁA Nr XII/153/07
               UCHWAŁA Nr XII/154/07
               UCHWAŁA Nr XII/155/07
               UCHWAŁA Nr XII/156/07
               UCHWAŁA Nr XII/157/07
               UCHWAŁA Nr XII/158/07
               UCHWAŁA Nr XII/159/07
               UCHWAŁA Nr XII/160/07
               UCHWAŁA NR XII/161/07
               UCHWAŁA NR XII/162/07
               UCHWAŁA NR XII/163/07
               UCHWAŁA NR XII/164/07
               UCHWAŁA NR XII/165/07
            Sesja z 28 września 2007
               UCHWAŁA NR XIII/166/07
               UCHWAŁA NR XIII/167/07
               Uchwała Nr XIII/168/07
               UCHWAŁA NR XIII/169/07
               Uchwała Nr XIII/170/07
               UCHWAŁA Nr XIII/171/07
               UCHWAŁA NR XIII/172/07
               UCHWAŁA NR XIII/173/07
               UCHWAŁA NR XIII/174/07
               UCHWAŁA Nr XIII/175/07
               UCHWAŁA NR XIII/176/07
               UCHWAŁA NR XIII/177/07
            Sesja z 26 października 2007
               UCHWAŁA Nr XIV/178/07
               UCHWAŁA Nr XIV/179/07
               UCHWAŁA Nr XIV/180/07
               UCHWAŁA Nr XIV/181/07
               UCHWAŁA NR XIV/182/07
               UCHWAŁA NR XIV/183/07
               Uchwała Nr XIV/184/07
               UCHWAŁA NR XIV/185/07
               Uchwała NR XIV/186/07
               UCHWAŁA Nr XIV/187/07
               UCHWAŁA Nr XIV/188/07
               UCHWAŁA NR XIV/189/07
               UCHWAŁA NR XIV/190/07
               UCHWAŁA NR XIV/191/07
               UCHWAŁA NR XIV/192/07
            Sesja z 29 listopada 2007
               UCHWAŁA NR XV/194/07
               UCHWAŁA Nr XV/195/07
               UCHWAŁA Nr XV/196/07
               UCHWAŁA NR XV/197/07
               UCHWAŁA NR XV/198/07
               UCHWAŁA NR XV/199/07
               Uchwała Nr XV/200/07
               UCHWAŁA Nr XV/201/07
               UCHWAŁA NR XV/202/07
               UCHWAŁA NR XV/203/07
               UCHWAŁA NR XV/204/07
               UCHWAŁA NR XV/205/07
               UCHWAŁA NR XV/206/07
               UCHWAŁA NR XV/207/07
               UCHWAŁA Nr XV/208/07
               UCHWAŁA NR XV/209/07
               UCHWAŁA NR XV/210/07
               UCHWAŁA NR XV/211/07
               UCHWAŁA NR XV/212/07
               UCHWAŁA NR XV/213/07
            Sesja z 14 grudnia 2007
               UCHWAŁA NR XVI/214/07
               UCHWAŁA NR XVI/215/ 07
               UCHWAŁA NR XVI/216/07
               Uchwała Nr XVI/217/07
            Sesja z 28 grudnia 2007
               UCHWAŁA NR XVII/218/07
               Uchwała Nr XVII/219/07
         Uchwały na rok 2006
         Uchwały na rok 2005
         Uchwały na rok 2004
         Starsze uchwały
   Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
      Rok 2005 - kadencja 2002-2006
      Rok 2006 - kadencja 2002-2006, 2006-2010
      Rok 2007 - kadencja 2006-2010
         Kwiecień 2007
            Czesław Czerwiec
            Henryk Łoposzko
            Wiesław Rytelewski
            Czesław Stadnik
            Jan Sobiesiak
            Zbigniew Winiarski
            Anatol Aleksander Połchowski
            Agata Kozioł
            Apolonia Kasprzyk - Czepielinda
            Krzysztof Józef Kmiecik
            Zenon Muraczewski
            Bożena Smaga
            Dariusz Jarosław Matuszewski
            Ryszard Henryk Gruca
            Marek Arendarczyk
         Grudzień 2007
            Czesław Czerwiec
            Henryk Łoposzko
            Jan Sobiesiak
            Anatol Połchowski
            Krzysztof Kmiecik
            Marek Arendarczyk
            Apolonia Kasprzyk
            Wiesław Rytelewski
            Agata Kozioł
            Bożena Smaga
            Stanisław Falkowski
      Rok 2008 - kadencja 2006-2010
         Kwiecień 2008
            Czesław Czerwiec
            Henryk Łoposzko
            Jan Sobiesiak
            Anatol Połchowski
            Krzysztof Kmiecik
            Marek Arendarczyk
            Apolonia Kasprzyk
            Wiesław Rytelewski
            Agata Kozioł
            Bożena Smaga
            Zbigniew Winiarski
            Czesław Stadnik
            Zenon Muraczewski
            Dariusz Matuszewski
            Ryszard Gruca
      Rok 2009 - kadencja 2006-2010
         Kwiecień 2009
            Czesław Czerwiec
            Henryk Łoposzko
            Agata Kozioł
            Zenon Muraczewski
            Marek Arendarczyk
            Apolonia Kasprzyk
            Bożena Smaga
            Dariusz Matuszewski
            Ryszard Gruca
            Krzysztof Kmiecik
            Jan Sobiesiak
            Czesław Stadnik
            Anatol Połchowski
            Wiesław Rytelewski
            Zbigniew Winiarski
         Korekty oświadczeń majątkowych
            Jan Sobiesiak
            Marek Arendarczyk
            Anatol Połchowski
            Ryszard Gruca
            Bożena Smaga
            Zbigniew Winiarski
            Henryk Łoposzko
            Czesław Stadnik
            Wiesław Rytelewski
      Rok 2010 - kadencja 2006-2010
         Czesław Czerwiec
         Henryk Łoposzko
         Wiesław Rytelewski
         Zbigniew Winiarski
         Czesław Stadnik
         Bożena Smaga
         Anatol Połchowski
         Zenon Muraczewski
         Dariusz Matuszewski
         Agata Kozioł
         Krzysztof Kmiecik
         Apolonia Kasprzyk
         Ryszard Gruca
         Marek Arendarczyk
         Jan Sobiesiak
      Rok 2011 - kadencja 2010-2014
         Czesław Czerwiec
         Czesław Czerwiec
         Henryk Łoposzko
         Przemysław Czerwiński
         Danuta Ziomek
         Czesław Stadnik
         Bożena Smaga
         Elżbieta Regulska
         Adam Raś
         Mirosław Węgłowski
         Krzysztof Kmiecik
         Robert Sala
         Apolonia Kasprzyk
         Zenon Muraczewski
         Wiesław Rytelewski
         Wiesław Muraczewski
      Rok 2012 - kadencja 2010-2014
         Czesław Czerwiec
         Henryk Łoposzko
         Przemysław Czerwiński
         Danuta Ziomek
         Czesław Stadnik
         Bożena Smaga
         Elżbieta Regulska
         Adam Raś
         Mirosław Węgłowski
         Krzysztof Kmiecik
         Robert Sala
         Apolonia Kasprzyk
         Zenon Muraczewski
         Wiesław Rytelewski
         Wiesław Muraczewski
      Rok 2013 - kadencja 2010-2014
         Czesław Czerwiec
         Henryk Łoposzko
         Przemysław Czerwiński
         Apolonia Kasprzyk
         Krzysztof Kmiecik
         Wiesław Muraczewski
         Zenon Muraczewski
         Adam Raś
         Wiesław Rytelewski
         Elżbieta Regulska
         Robert Sala
         Bożena Smaga
         Czesław Stadnik
         Mirosław Węgłowski
         Danuta Ziomek
      Rok 2014 - kadencja 2010-2014
         Czesław Czerwiec
         Henryk Łoposzko
         Przemysław Czerwiński
         Apolonia Kasprzyk
         Krzysztof Kmiecik
         Wiesław Muraczewski
         Zenon Muraczewski
         Adam Raś
         Wiesław Rytelewski
         Elżbieta Regulska
         Robert Sala
         Bożena Smaga
         Czesław Stadnik
         Mirosław Węgłowski
         Danuta Ziomek
      Rok 2014 - kadencja 2014-2018
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Dariusz Matuszewski
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Iwona Rzepka
         Adam Raś
         Robert Sala
         Mariusz Przeździęk
         Wiesław Szwed
      Rok 2015 - kadencja 2014-2018
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Dariusz Matuszewski
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Iwona Rzepka
         Adam Raś
         Robert Sala
         Mariusz Przeździęk
         Wiesław Szwed
      Rok 2016 - kadencja 2014-2018
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Dariusz Matuszewski
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Iwona Rzepka
         Adam Raś
         Robert Sala
         Mariusz Przeździęk
         Wiesław Szwed
      Rok 2017 - kadencja 2014-2018
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Dariusz Matuszewski
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Iwona Rzepka
         Adam Raś
         Robert Sala
         Mariusz Przeździęk
         Wiesław Szwed
      Rok 2018 - kadencja 2014-2018
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Dariusz Matuszewski
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Iwona Rzepka
         Adam Raś
         Robert Sala
         Mariusz Przeździęk
         Wiesław Szwed
      Rok 2018 - kadencja 2018-2023
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
      Rok 2019 - kadencja 2018-2023
         Elżbieta Regulska
         Henryk Łoposzko
         Radosław Jankiewicz
         Wiesław Muraczewski
         Czesław Stadnik
         Jarosław Zawisza
         Apolonia Kasprzyk-Czepielinda
         Krzysztof Kmiecik
         Andrzej Krzesłowski
         Łukasz Orfin
         Anna Trojanowska-Zochniak
         Adam Raś
         Robert Sala
         Adrian Łukowicz
         Wiesław Szwed
   Sesja Rady Gminy Online
   Archiwalne Nagrania Sesji

KPWiK
   Komunikat Rady Nadzorczej
   Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
   Oświadczenia majątkowe
      Rok 2015.
         Konrad Żechałko
      Rok 2016.
         Konrad Żechałko
      Rok 2017.
         Konrad Żechałko
      Rok 2018.
         Konrad Żechałko

Przetargi
   Zamówienia Publiczne
   Sprzedaż nieruchomości
   Dzierżawa Nieruchomości

Praca
   Nabór na stanowiska urzędnicze
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. księgowości wydatków i opłat
      Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      Pracownik ds. księgowości i płac
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska
   Nabór do jednostek organizacyjnych
   Informacje o wynikach naboru
      Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
      Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
      STANOWISKO URZĘDNICZE
      Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
      Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości
      Ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
      Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim
      Pracownik ds. księgowości
      Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr
      Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim
      Unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce
      Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami
      Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
      Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
      Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach - pracownik do pracy w księgowości
      Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
      Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
      Pracownik ds. funduszu sołeckiego
      Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
      Pracownik ds. oświaty i wychowania.
      Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska
      Pracownik ds. zamówień publicznych
      Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
      Pracownik ds. księgowości
      Pracownik ds. podatków
      Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej świadczenia wychowawczego
      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej
      Pracownik ds. oświaty i organizacji pozarządowych
      Dyrektor Żłobka w Wysokiej
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. księgowości i płac
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. inwestycji
      Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
      Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
      Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń
      Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
      Stanowisko ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi
      Stanowisko ds. kontroli pasów drogowych
      Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ
      Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
      Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
      Pracownik ds. zamówień publicznych
      Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce
      Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
      Pracownik ds. inwestycji drogowych
      Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
      Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek
      Informatyk
      Pracownik ds. oświaty i wychowania
      Pracownik ds. oświaty i wychowania
      Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
      Pracownik ds. księgowości organu
      Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji
      Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
      Sekretarz Gminy Kobierzyce
      Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
      Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce
      Pracownik ds. kadr
      Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym
      Pracownik ds. księgowości budżetowej
      Pracownik ds. księgowości i płac
      Praconik ds. księgowości wydatków i opłat
      Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Prezes KPWiK
      Ogłoszenie
      Regulamin konkursu
      Oświadczenie kandydata
      KRS
      Akt założycielski
      Informacja dotycząca działalności
      Taryfa dla zbiorczego zaopatrzenia
      Sprawozdanie z realizacji inwestycji
      Statystyka ludności Gminy Kobierzyce
   Dokumenty
      Kwestionariusz osobowy
      OŚWIADCZENIE - kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
      OŚWIADCZENIE - kandydata o niekaralności

Informacje Urzędu
   Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
      Zarzadzenia opublikowane do końca 2008 r.
         Rejestr zarządzeń na rok 2008
            Zarządzenia Wójta
               21.01.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 8/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 9/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 10/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 11/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 12/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 13/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 14/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 15/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 16/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 17/08
               13.02.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 31/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 32/08
               29.02.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 43/08
               03.03.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 44/08
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151 - 45/08
               12.05.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 97/08
               29.05.2008
                  Zarządzenie Nr KA 0151-112/08
               23.06.2008
                  Zarządzenie Nr 0151-138/2008
               24.06.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/140/2008
               17.07.2008
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN– 0151/150/08
               20.06.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 130/2008
               18.08.2008
                  ZARZADZENIE Nr KA 0151-168/08
               26.08.2008
                  ZARZĄDZENIE RF NR 0151 – 175/08
               27.08.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 178/08
               04.09.2008
                  Zarządzenie RF Nr 0151-180 /08
               16.09.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151-186/08
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 187/08
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 188/08
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 189/08
               19.12.2008
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/268/2008
            Zarządzenia Kierownika Urzędu
         Rejestr zarządzń na rok 2007
            Zarządzenia Wójta
               02.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-1/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-RiOŚ-0151/02/07
               03.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-3/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/04/2007
               04.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/5/2007
               10.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/06/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/07/2007
               11.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-ZP-0151/8/2007
               19.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-9/2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-9A/07
               24.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RO 0151/10/2007
               25.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/11/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-012/2007
               26.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/13/2007
               31.01.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/14/2007
               02.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/15/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/16/07
               05.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/17/2007
               07.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/18/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/19/07
               12.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-020/2007
               13.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-021/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/21/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-022/2007
               15.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR POIN 0151/23/07
               16.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/24/07
               20.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/25/2007
               21.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/26/2007
               23.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/27/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/28/07
               28.02.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-30/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-31/2007
               02.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 051/32/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/33/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/34/2007
               05.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-35/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/36/07
               06.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/37/07
               07.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-37A/07
               08.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-38/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-39/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-40/2007
               09.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-41/07
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-41/07
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-42/07
               15.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/43/07
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-44/2007
               19.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/45/07
               20.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/47/07
               21.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-48/07
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-49/07
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-50/07
               23.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-52/2006
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/53/07
               28.03.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/56/07
               04.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-55/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/58/07
               05.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/61/07
               11.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-59/07
               12.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-60/07
               13.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 3441-0151/62/2007
               17.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/63/07
               18.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-64/2007
               19.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151/65/07
               20.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR ROISO 0151-65/2007
                  ZARZĄDZENIE NR 0151-67/07
               23.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-68/07
               24.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/69/07
               25.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-RiOŚ-0151/70/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-RiOŚ-0151/71/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/72/07
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151-73/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-0151/74/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-75/2007
               26.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-76/07
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-77/07
               27.04.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-78/07
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-79/07
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151-80/07
               04.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/81/07
               07.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 341-0151/83/2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/84/07
               10.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 3441-0151/85/2007
               11.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151/86/07
               15.05.2007
                  ZARZĄDZENIE NR REKiS 0151/87/07
                  ZARZĄDZENIE NR RF 0151-88/07
               23.07.2007
                  Zarządzenie Nr REKiS 0151-141/07
               23.08.2007
                  Zarządzenie Nr REKiS 0151-178/07
                  Zarządzenie NR RBPPiZN-RiOŚ 0151-0163/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151-166/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 167/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 168/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151-169/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151-170/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151-171/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 172/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 173/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 174/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151- 175/07
                  ZARZĄDZENIE KA Nr 0151-175/07
                  ZARZĄDZENIE Nr 0151- 176/07
               17.09.2007
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 199/07
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 200/07
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 201/07
                  ZARZĄDZENIE Nr KA 0151- 202/07
               18.09.2007
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/203/2007
               24.09.2007
                  Zarządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ -0151/208
               22.10.2007
                  ZARZĄDZENIE Nr RBPPiZN - 0151/235/2007
               14.11.2007
                  ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN 0151-241/2007
            Zarządzenia Kierownika Urzędu
         Rejestr zarządzń na rok 2006
            ZARZĄDZENIE NR 0151-46/06
            ZARZĄDZENIE NR 0151-43/06
         Rejestr zarządzń na rok 2005
            ZARZĄDZENIE NR 0151-12/05
            ZARZĄDZENIE NR 0151-1a/05
         Rejestr zarządzń na rok 2004
         Rejestr zarządzń na rok 2003
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 231/03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 230/03
            ZARZĄDZENIA ROiSO KA Nr 229/03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 228/03
            ZARZĄDZENIE Nr RF 185/03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 104/03
            ZARZĄDZENIE NR RBPPiZN-GNIG - ...../03
            ZARZĄDZENIE ROiSO KA Nr 53/03
   Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
      Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2008
         OBWIESZCZENIE 09.01.2008
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 24.01.2008
         OBWIESZCZENIE 07.02.2008
         OBWIESZCZENIE 01.03.2008
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 03.03.2008
         OBWIESZCZENIE 27.03.2008
         Postanowienie 02.04.2008
      Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia na rok 2007
         OBWIESZCZENIE 02.01.2007
         OBWIESZCZENIE 09.01.2007
         POSTANOWIENIE 09.01.2007
         OBWIESZCZENIE 10.01.2007
         POSTANOWIENIE 11.01.2007
         OBWIESZCZENIE 17.01.2007
         OBWIESZCZENIE 25.01.2007
         OBWIESZCZENIE 25.01.2007
         OBWIESZCZENIE 25.01.2007
         OGŁOSZENIE 31.01.2007
         OBWIESZCZENIE 31.01.2007
         OGŁOSZENIE 05.02.2007
         OBWIESZCZENIE 05.02.2007
         OBWIESZCZENIE 06.02.2007
         OBWIESZCZENIE 06.02.2007
         OBWIESZCZENIE 07.02.2007
         OBWIESZCZENIE 14.02.2007
         OBWIESZCZENIE 21.02.2007
         POSTANOWIENIE 28.02.2007
         OBWIESZCZENIE 01.03.2007
         OBWIESZCZENIE 01.03.2007
         OBWIESZCZENIE 01.03.2007
         POSTANOWIENIE 07.03.2007
         OBWIESZCZENIE 07.03.2007
         OBWIESZCZENIE 19.03.2007
         OBWIESZCZENIE 26.03.2007
         OBWIESZCZENIE 29.03.2007
         POSTANOWIENIE 29.03.2007
         OBWIESZCZENIE
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OGŁOSZENIE 27.03.2007
         OBWIESZCZENIE 05.04.2007
         OBWIESZCZENIE 16.04.2007
         OBWIESZCZENIE 18.04.2007
         OBWIESZCZENIE 19.04.2007
         OBWIESZCZENIE 20.04.2007
         OBWIESZCZENIE 20.04.2007
         OBWIESZCZENIE 20.04.2007
         OBWIESZCZENIE 24.04.2007
         POSTANOWIENIE 24.04.2007
         OBWIESZCZENIE 27.04.2007
         OBWIESZCZENIE 30.04.2007
         OBWIESZCZENIE 08.05.2007
         OBWIESZCZENIE 08.05.2007
         POSTANOWIENIE 09.05.2007
         OBWIESZCZENIE 11.05.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 16.05.2007
         OBWIESZCZENIE 22.05.2007
         OBWIESZCZENIE 24.05.2007
         POSTANOWIENIE 24.05.2007
         OBWIESZCZENIE 30.05.2007
         OBWIESZCZENIE 30.05.2007
         POSTANOWIENIE 30.05.2007
         POSTANOWIENIE 31.05.2007
         OBWIESZCZENIE 01.06.2007
         OBWIESZCZENIE 04.06.2007
         OBWIESZCZENIE 06.06.2007
         OBWIESZCZENIE 11.06.2007
         POSTANOWIENIE 12.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 13.06.2007
         POSTANOWIENIE 14.06.2007
         POSTANOWIENIE 14.06.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 15.06.2007
         OBWIESZCZENIE 15.06.2007
         OBWIESZCZENIE 19.06.2007
         OBWIESZCZENIE 20.06.2007
         OBWIESZCZENIE 25.06.2007
         OBWIESZCZENIE 27.06.2007
         OBWIESZCZENIE 28.06.2007
         POSTANOWIENIE 28.06.2007
         OBWIESZCZENIE 29.06.2007
         POSTANOWIENIE 29.06.2007
         OBWIESZCZENIE 03.07.2007
         OBWIESZCZENIE 09.07.2007
         OBWIESZCZENIE 09.07.2007
         OBWIESZCZENIE 11.07.2007
         OBWIESZCZENIE 11.07.2007
         OBWIESZCZENIE 23.07.2007
         OBWIESZCZENIE 25.07.2007
         OBWIESZCZENIE 25.07.2007
         OBWIESZCZENIE 25.07.2007
         OBWIESZCZENIE 26.07.2007
         POSTANOWIENIE 30.07.2007
         POSTANOWIENIE 30.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 31.07.2007
         OBWIESZCZENIE 13.08.2007
         OBWIESZCZENIE 13.08.2007
         OBWIESZCZENIE 14.08.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE
         POSTANOWIENIE 22.sierpnia.2007
         OBWIESZCZENIE 24.08.2007
         OBWIESZCZENIE 31.08.2007
         OBWIESZCZENIE 10.09.2007
         OBWIESZCZENIE 17.09.2007
         OBWIESZCZENIE
         POSTANOWIENIE 27.09.2007
         OBWIESZCZENIE 10.15.2007
         OBWIESZCZENIE 18.10.2007
         OBWIESZCZENIE 18.10.2007
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE
         OBWIESZCZENIE 29.11.2007
         OBWIESZCZENIE 05.12.2007
         OBWIESZCZENIE 10.12.2007
      Obwieszczenia postanowienia na rok 2006
      Obwieszczenia postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce - Materiały Archiwalne
         Archiwum
   Obwieszczenia pozostałe
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
      Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   Wieloletni Plan Inwestycyjny
   Załatwianie spraw
   Kontrole
      Rok 2008
         Protokół Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego USC
         Protokół Kontroli Podatkowej
         Protokół Kontroli Spraw Meldunkowych
         Protokół Kontroli Rejestracji Stanu Cywilnego
         Upoważnienie
         Protokół Kontroli NIK
      Rok 2009
         Protokół kontroli doraźnej w zakresie wydatków na zakup usług medycznych w latach 2003-2008
         Wnioski pokontrolne ( Wydatki związane z ochroną zdrowia)
         Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych.
         Dokumentacja pokontrolna
         Dokumentacja pokontrolna
         Dokumentacja pokontrolna
         ODPOWIEDŹ OD MINISTERSTWA ZDROWIA
         Protokół z kontroli
         Protokół z kontroli
      Rok 2010
         Protokół kontroli podatkowej
         Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
         Protokół z kontroli Krajowego Biura Wyborczego
         Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Kobierzyce, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy.
         Protokół
         Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008 roku
         Zestawienie akt kontroli
         Pisemne zastrzeżenia
      Rok 2011
         Protokół z kontroli w zakresie wydawania, wygaszania i cofania przez Wójta Kobierzyce, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
         Protokół z kontroli w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej
         Wystąpienie pokontrolne
         Kontrola w zakresie wydawania, wygaszania i cofania przez Wójta Kobierzyc zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
         Wystąpienie pokontrolne Nr NK-KS.431.6.2011
         Wystąpienie pokontrolne Nr PS.Z. 431.16.2011
         Protokół z kontroli projektu "Wyposażenie boisk piłkarskich w Gminie Kobierzyce"
         Wystąpienie pokontrolne
         Protokół kontroli NR 34/11 z dnia 11.04.2011 r.
         Protokół kontroli archiwum zakładowego
         Odpowiedź na pismo Nr OV-402-67/11 + zalecenia pokontrolne
         Protokół z kontroli NR 198/2010
         Zarządzenie pokontrolne
         Dotyczy likwidacji oczyszczalni ścieków "Wysoka"
      Rok 2012
         Kontrola w zakresie inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów" w zakresie działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów W
         Protokół kontroli w zakresie wydatków na zakup usług medycznych
         Pomoc publiczna świadczona przez gminę Kobierzyce
            Uchwała Nr 41/2012
         Pisma dotyczące kontroli RIO w zakresie wydatków na zakup usług medycznych w latach 2011-2012
      Rok 2013
         Kontrola podatkowa
         Kontrola celowości i zgodności z prawem
         Przyznawanie pomocy publicznej w latach 2008-2010
         Kontrola archiwum zakładowego
         Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi
         Zalecenia pokontrolne w archiwum zakładowym
         Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej
         Protokół Kontroli Podatkowej
         Wystąpienie pokontrolne - w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      Rok 2014
         Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
         Wystąpienie pokontrolne - Budowa chodnika z remontem nawierzchni jezdni w miejscowości Szczepankowice
         Budowa chodnika z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Szczepankowice
         Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Kobierzyce
         RIO - w sprawie konkursu o udzieleni dotacji, w tym klubom sportowym
      Rok 2015
         Kontrola archiwum zakładowego
         Kontrola USC
      Rok 2016
         Wystąpienie Pokontrolne
         Odpowiedź w sprawie nadzoru i kontroli nad zadaniami związanymi z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych
         Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rejestracja stanu cywilnego, zamiana imion i nazwisk)
      Rok 2017
         Informacja Pokontrolna
         Raport z czynności kontrolnych
         Raport z czynności kontrolnych
         Raport z czynności kontrolnych
         Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
         Wystąpienie pokontrolne
         Wystąpienie pokontrolne
      Rok 2018
         Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
         Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
         Kontrola doraźna "Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce 2015 r."
         Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Kobierzyce
         Wyniki Kontroli w zakresie księgowości i sprawozdawczości - RIO
         Prowadzenie działalności gospodarczej
      Rok 2019
         Wystąpienie pokontrolen
         Informacja pokontrolna
         Protokół pokontrolny
         Informacja pokontrolna
         Protokół kontroli w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu
         RIO - w zakresie dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
         Dotyczy kontroli w zakresie udzielonych dotacji w latach 2017-2018 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
   Oferty inwestycyjne
   Strategia rozwoju
      Stratedia Gminy Kobierzyce
      Plan rozwoju lokalnego
      Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce Do Roku 2020
   Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
   ZGROMADZENIA PUBLICZNE
   Petycje
   Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce

Wybory
   Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o numerach telefonów pod którymi moża uzyskać informacje o uprawnieniach w wyborach
      Wybory Samorządowe 2014 - Informacja Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym
   Wybory Ławników 2015
   Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018
      Informacja Wójta o zarządzeniu wyborów
      Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów
      Wzory dokumentów
      Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie powołania Gminnego Biura Wyborczego w celu przeprowadzenia prac związanych z wyborami sołtysa wsi Biskupice Podgórne
      Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Biskupice Podgórne
      Informacja o pełnieniu dyżuru
      Obwieszczenie
      Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce
      Informacja Wójta - dowóz na wybory
      Protokół Wyborów i Głosowania
   Wybory Samorządowe 2018
      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist
      Wzory dokumentów
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach w wybor
      Obwieszczenia Starosty Powiatu Wrocławskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
      Informacja Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kobierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      Informacja o pełnieniu dyżuru przez Urzędnika Wyborczego i przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
      Informacja o pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej
      Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
      Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
      Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach
      Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
      Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
      INFORMACJA DLA OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH W GMINIE KOBIERZYCE
      Obwieszczenie w sprawie wezwania do dodatkowych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce
      OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobierzyce
      INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Informacja o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów
      Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce
      Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce bez głosowania
      Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobierzyce
      Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kobierzyce
      Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
   Wybory Sołtysów 2019
      ZARZĄDZENIE Nr BRG.0050.1.31.2019
      ZAŁĄCZNIKI
      ZARZĄDZENIE NR BRG.0050.1.32.2019
      KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
      OBWIESZCZENIE
      OBWIESZCZENIE
      SIEDZIBY KOMISJI WYBORCZYCH
      ZARZĄDZENIE Nr REKiS.0050.1.62.2019
      KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
      Informacja
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
      POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
      INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
      Jak zostać kandydatem na członka OKW
      Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
      Postanowienie Komisarza Wyborczego
      OBWIESZCZENIE
      INFORMACJA
      POSTANOWIENIE NR 205/2019
      POSTANOWIENIE NR 207/2019
      Obwieszczenie Komisji Wyborczej we Wrocławiu
      Postanowienie NR 271/2019
      Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej
      Postanowienie Nr 286/2019
   Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
      Informacja o zarządzeniu wyborów
      Zarządzenie
      Wzory dokumentów
      Informacja
      Obwieszczenie
   Wybory Ławników 2019
      Informacja
      Kalendarz Wyborczy
      Karta Zgłoszenia
      Zapytanie o Udzielenie Informacji
      Lista Poparcia
      Rozporządzenie
      Ustawa
      Klauzula Informacyjna - RODO
   Wybory do Izb Rolniczych 2019
      Informacja
      Obwieszczenie
      Informacja
      Wykaz zarejestrowanych kandydatów
      Informacja - data wyborów
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019
      Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych
      Informacja Komisarza Wyborczego
      Informacja o Warunkach Udziału Obywateli Polskich w Głosowaniu
      Informacja o Warunkach Udziału Obywateli Polskich w Głosowaniu
      Informacje dla Wyborców Niepełnosprawnych
      Informacja o Upływie Terminów
      Informacja Urzędnika Wyborczego
      Informacja Wójta Gminy Kobierzyce
      Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce
      INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 16 września 2019 r.
      POSTANOWIENIE NR 632/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Obwieszczenie OKW we Wrocławiu
      Obwieszczenie OKW we Wrocławiu
      Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I

Ochrona Środowiska
   Ekoportal
   Rolnictwo
   Punkty zbiórki zużytego sprzętu
   Program ochrony środowiska
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2010-2013
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2014-2017
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2018-2021
      RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
   Plan gospodarki odpadami
      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 2004 - 2006
      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 2007 - 2008
      AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KOBIERZYCE NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2017
      SPRAWOZDANIE z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
   Azbest
      Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010
      PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOBIERZYCE
   Utrzymanie czystości i porządku w gminie
      UCHWAŁA NR XLII/516/10
   Pomniki przyrody
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
   EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
   EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
   Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Łowiectwo
   Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Organizacje Pozarządowe
   Aktualności
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      WYNIKI KONSULTACJI
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0172.2012
      WYNIKI KONSULTACJI NA ROK 2013
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
   Wykaz stowarzyszeń
   Uchwały
      UCHWAŁA NR XXXIX/482/09
      UCHWAŁA NR XLIII/631/14
      UCHWAŁA NR XXXII/600/17
   Ogłoszenia o konkursie
      Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 czerwca 2010 r
      Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2010 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 września 2010
      Konkurs - rozstrzygnięcie 20 grudnia 2010
      Konkurs - rozstrzygnięcie 17 stycznia 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 28 lutego 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 08 kwietnia 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 czerwca 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 27 lipca 2011 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 14 października 2011
      Konkurs - rozstrzygnięcie 9 stycznia 2012
      Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2012 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 17 lipca 2012r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2012 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 25 stycznia 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 26 lipca 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 października 2013 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 13 stycznia 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 20 marca 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 lipca 2014 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 30 stycznia 2015 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2015 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 10 sierpnia 2015 r.
      Konkurs
      Konkurs - rozstrzygnięcie 19 listopada 2015 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 22 stycznia 2016 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 kwietnia 2016 r.
      Konkurs - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce
      Konkurs - rozstrzygnięcie 24 stycznia 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 05 maja 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r.
      Wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 11 stycznia 2019 r.
      Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r.
   Rozstrzygnięcia konkursów
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/94/10
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0135/10
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0254/10
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0010/11
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0043/11
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0132.2011
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0175.2011
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0227.2011
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0006.2012
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0080.2012
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0126.2012
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0008.2013
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0078.2013
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0150.2013
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0023.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0057.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0089.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0167.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0215.2014
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0002.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0017.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0079.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0154.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR REKiS.0050.1.0226.2015
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0004.2016
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0011.2016
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0241.2016
      ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0012.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0022.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0103.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0173.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0325.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0326.2017
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0086.2018
      ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.61.2019
   Oferty organizacji pozarządowych
      Oferta (DODANO SPROSTOWANIE - 31.05.2010)
      Oferta
      OFERTA
         Oferta - prowadzenie szkolenia sportowego judo dla dzieci w Tyńcu Mały
         Oferta - organizacja przedsięwzięć służących upowszechnianiu regionalnych tradycji
         Oferta - Organizacja imprez sportowych
      Oferta - Upowszechnianie rekreacji oraz sportu wśród społeczności na terenie gminy kobierzyce
      Oferta - Ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód
      OFERTA
      Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz udział w kwalifikowanych zawodach sportowych w piłce nożnej
      Oferta - Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci z terenu Gminy Kobierzyce
      Oferta - warsztaty plastyczne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce
      Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z terenu gminy Kobierzyce
      Oferta - Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w życiu kulturalnym regionu porzez organizację wyjazdów, w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011, do placówek kulturalnych
      Oferta - Reaktywacja zespołu piłkarskiego we wsi Domasław
      Oferta - Organizacja szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ligowych po awansie do wyższej klasy rozgrywkowej na terenie wsi Wierzbice i Krzyżowice
      Oferta - Prowadzenie szkolenia jeździeckiego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - Organizacja Turnieju Judo o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce
      Oferta - Prowadzenie jeździeckiego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży na obszarze Gminy Kobierzyce
      Oferta - Udział dzieci i młodzieży w "żywych lekcjach" historii Polski.
      Oferta - Upowszechnienie region. tradycji oraz propagowanie i promocja zwyczajów lok. społeczności poprzez zorganiz. warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Organizacja szkolenia i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Pustków Żurawski oraz wyposażenie boiska sportowego w Pustkowie Wilczkowskim w II półroczu
      Oferta - organizacja szkolenia sportowego w tenisie stołowym na terenie miejscowości Tyniec Mały
      Oferta - Piknik "Country & Bluse Day" organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
      Oferta - Organizacja spotkania historyczno-patriotycznego z okazji święta Sybiraków
      Oferta - Domasławskie święto ziemniaka
      Oferta - Organizacja szkolenia sportowego zespołu juniorów
      Oferta - Cykl otwartych koncertów "Muzyka Narodów"
      Oferta - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Kobierzyce
      Oferta - Rozpowszechnianie historii i kultury z udziałem OSP Pustków Wilczkowski
      Oferta - Organizacja udziału w rozgrywkach klasy A
      Oferta - Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce
      Oferta - Organizacja imprez kulturalnych i działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Upowszechnianie regionalnych tradycji oraz promowanie zwyczajów lokalnej społeczności
      Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie Gminy Kobierzyce
      Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
      Oferta - Cykl otwartych koncertów "MUZYKA NARODÓW" w wykonaniu chórów kościelnych
      Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - udział zespołu młodziczek w Finale Pucharu Polski w dniach 04-07.06.2014 r.
      Oferta - Organizacja życia kulturalnego Sybiraków zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce
      Oferta - organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców gminy Kobierzyce i przedsiębiorców
      Oferta - ochrona środowiska i przyrody związana z ochroną wód na terenie gminy Kobierzyce
      Oferta - Twórcze warsztaty z elementami psychodramy
      Oferta - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce.
      Oferta - Upowszechnianie, promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Gminy poprzez organizacje wystaw i występów o charakterze ludowym
      Oferta - zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach sportowych
      Oferta - Organizacja akcji zimowej 2016 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzce
      Oferta - Wydanie albumu wspomnień o Księdzu Prałacie Aleksandrze Brandcie.
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich
      Oferta - Organizacja zadań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Organizacja działań kulturalnych i wspomagających rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - edycja Kids Battle - Mini Bitwy Taneczne
      Oferta - upowszechnianie tradycji regionalnych i patriotycznych
      Oferta - organizacja warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Kobierzyce
      Oferta - Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce.
      Oferta - Mini Bitwy Taneczne Kids Battle
      Oferta - Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
      Oferta - Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia Oddziału w Kobierzycach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
      Oferta - "Śpiewamy razem dla Ojczyzny"
      Oferta - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego i edukacja"
      Oferta -"IX edycja Festiwalu 4 Żywiołów"
      Oferta - "Spotkanie edukacyjno-kulturalne z zakresu tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości
   Dokumenty do pobrania
      Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
         Ustawa
         Oferta realizacji zadania publicznego
         Korekta kosztorysu
         Opis faktury/rachunku
         Sprawozdanie z wykonania zadania zadania publicznego
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
         Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
         Inne
      Ustawa o sporcie
         Ustawa
         UCHWAŁA NR XLIII/631/14
         Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
         Korekta kosztorysu
         Rozliczenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
         UCHWAŁA NR III/35/2018
         UCHWAŁA NR V/69/2019
   Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
      Nabory wniosków
         Uchwała
         Wniosek o udzielenie dotacji
         Informacja o naborze wniosków w 2016 roku
         Informacja o naborze wniosków w 2017 roku
         Informacja o naborze wniosków w 2018 roku
         Informacja o naborze wniosków na 2019 roku - I nabór
         Informacja o naborze wniosków na 2019 roku - II nabór
         Informacja o naborze wniosków na 2020 roku - I nabór
      Przyznane dotacje
         REKiS NR 0050.1.0002.2015
         REKiS NR 0050.1.0155.2015
         REKiS NR 0050.1.0004.2016
         REKiS NR 0050.1.0165.2016
         REKiS NR 0050.1.0243.2016
         REKiS NR 0050.1.0012.2017
         REKiS NR 0050.1.0186.2017
         REKiS NR 0050.1.0294.2017
         REKiS NR 0050.1.0309.2017
         REKiS NR 0050.1.0157.2018
         REKiS NR 0050.1.0011.2018
         REKiS NR 0050.1.299.2018
         REKiS NR 0050.1.145.2019
         REKIS NR 0050.1.174.2019

Edukacja
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   Załączniki do pobrania
      Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.
      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
      Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis
      Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
      Oświadczenie zwykłe
   Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
   Wykaz dziennych opiekunów
   Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
      Styczeń 2017
      Kwiecień 2017
      Październik 2017
      Styczeń 2018
      Kwiecień 2018
      Październik 2018
      Styczeń 2019
      Kwiecień 2019

Inne
   Rejestry i ewidencje
      Oświadczenia majątkowe - materiały archiwalne
         Archiwum 2004
         Archiwum 2003
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Lista referencyjna
   Informacja dot. bezdomnych psów
   Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Urzędy Centralne
   Spis adresów
Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER