Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, GCKiS, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
plus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
plus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
 Wybory
plus Wybory Samorządowe 2010
plus Wybory Ławników 2011
plus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011
minus Wybory Sołtysa Wsi Cieszyce 2013
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Samorządowe 2014
plus Wybory Sołtysów 2015
plus Wybory Prezydenta RP 2015
minus Wybory Ławników 2015
plus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Ekologia
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
minus Azbest
   minus Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010
   minus PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOBIERZYCE
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 3, poz. 20 ze zm.) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej, mając na uwadze art. 400a ust.1 pkt 8 i 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, poz. 150 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. O usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ubiegać się mogą osoby fizyczne z terenu gminy Kobierzyce.

§2.1. Warunkiem ubiegania się o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Kobierzyce:

a) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
c) wniosku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia).

 2. Wnioskodawcy zobowiązani są jednocześnie przy składaniu w/w wniosku złożyć w Urzędzie Gminy w Kobierzycach:

a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli) i jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przez firmę działającą na zlecenie Gminy Kobierzyce (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia),
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 ze zm.).

 3. Wnioski o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest należy składać do dnia 15 września roku bieżącego na rok następny.

4. Wnioski, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane są według:

a) stopnia pilności,
b) kolejności złożenia w Urzędzie Gminy w Kobierzycach; w pierwszej kolejności rozpatrywane będą niezrealizowane wnioski o usunięcie i unieszkodliwienie złożone w 2009 r.

 5. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, finansowanie będzie realizowane zgodnie z §2 ust. 4, tj. w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

§3.1. Usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest będzie zajmować się Firma posiadająca uprawnienia na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobierzyce, wyłoniona w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

2. Po zakończeniu prac związanych z usunięciem, transportem i składowaniem na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest Firma usuwająca w/w odpady przedstawia w tut. Urzędzie Gminy:
 

1) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni odpadów zawierających azbest przetransportowanych na uprawnione składowisko,
2) karty przekazania odpadu,
3) protokół podpisany przez właściciela nieruchomości o prawidłowości wykonania w/w prac przez firmę oraz fakturę VAT za wykonaną usługę.

3. Wnioskodawca po zakończeniu prac przez uprawnioną Firmę do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powinien złożyć w tut. Urzędzie Gminy informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

§4. Druki formularzy (załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 ) są do pobrania przez w Urzedzie Gminy w Kobierzycach w pok. nr 11.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce – Panu Piotrowi Kopciowi.

§6. Traci moc Zrządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/208 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce .

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cała treść dokumentu oraz wzory formularzy w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania: 2010-03-23 14:47:45 - Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010 (196.34 kB)

Ilość odwiedzin: 2200
Nazwa dokumentu: Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010
Skrócony opis: w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyc
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-03-23 14:46:03
Data udostępnienia informacji: 2010-03-23 14:46:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-29 08:35:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER