Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
minus Informacje o wynikach naboru
   plus Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
   minus Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
   minus STANOWISKO URZĘDNICZE
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości
   minus Ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim
   minus Pracownik ds. księgowości
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach
   minus Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim
   minus Unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Informacja o unieważnienie naboru na stanowisko ds. zarządzenia nieruchomościami
   minus Pracownik ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach - pracownik do pracy w księgowości
   minus Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli i egzekucji opłat za odpady komunalne
   minus Pracownik ds. funduszu sołeckiego
   minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania.
   minus Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i środowiska
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. księgowości
   minus Pracownik ds. podatków
   minus Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej świadczenia wychowawczego
   minus Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej
   minus Pracownik ds. oświaty i organizacji pozarządowych
   minus Dyrektor Żłobka w Wysokiej
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i płac
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. inwestycji
   minus Kierownik Referat Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
   minus Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
   minus Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i wynagrodzeń
   minus Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   minus Stanowisko ds. zarządzania cmentarzami komunalnymi
   minus Stanowisko ds. kontroli pasów drogowych
   minus Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ
   minus Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych w Referacie Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego
   minus Pracownik ds. zamówień publicznych
   minus Zastępca Skarbnika Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
   minus Pracownik ds. inwestycji drogowych
   minus Pracownik ds. gospodarki komunalnej i energii
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek
   minus Informatyk
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania
   minus Pracownik ds. oświaty i wychowania
   minus Pracownik ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i kanalizacji
   minus Pracownik ds. księgowości organu
   minus Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji
   minus Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
   minus Sekretarz Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Kobierzyce
   minus Pracownik ds. kadr
   minus Pracownik ds. zarządzania mieniem komunalnym
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. księgowości i płac
   minus Praconik ds. księgowości wydatków i opłat
   minus Pracownik ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. ewidencji ludności
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   minus Pracownik ds. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Pracownik ds. dowodach osobistych
   minus Pracownik ds. księgowości budżetowej
   minus Pracownik ds. zarządzania nieruchomościami
   minus Pracownik ds. zarządzania pasem drogowym
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA 

O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek

w Urzędzie Gminy Kobierzyce

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Ciszewska, zam. w Kobierzycach .

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka  spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej.  Kandydatka  wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

 

Kobierzyce, dnia 02.10.2017 r.

Ilość odwiedzin: 2360
Nazwa dokumentu: Stanowisko ds. księgowości budżetowej w RWOJ
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Suchecka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 10:49:30
Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 10:49:30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 10:55:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER