Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
minus Uchwały
   minus Uchwały z roku 2007 i starsze
      plus Uchwały na rok 2007
      minus Uchwały na rok 2006
      minus Uchwały na rok 2005
      minus Uchwały na rok 2004
      minus Starsze uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchały na rok 2005

Nr uchwały
Data
Link
Przedmiot uchwały
LIV/591/05 30.12.05 W sprawie przystąpienia Gminy Kobierzyce jako członka założyciela do wrocławskiej Organizacji Turystycznej.
LIV/590/05 30.12.05 W sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2005 rok.
LIV/589/05 30.12.05 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2005 rok.
LIII/588/05 22.12.05 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2005 rok.
LIII/587/05 22.12.05 W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowiny.
LIII/586/05 22.12.05 W sprawie uchylenia uchwały Nr LI/571/05 z dnia 27 października 2005 roku dotycząca sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż linii energetycznej w obrębie Bielany Wrocławskie.
LIII/585/05 22.12.05 W sprawie realizacji projektu inwestycyjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".
LIII/584/05 22.12.05 W sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce.
LIII/583/05 22.12.05 W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
LIII/582/05 22.12.05 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.
LII/581/05 24.11.2005 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2005 rok
LII/580/05 24.11.2005 w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego -- załączniki
LII/579/05 24.11.2005 w sprawie ustalenia ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku
LII/577/05 24.11.2005 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2006 rok
LII/576/05 24.11.2005 W SPRAWIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
LII/575/05 24.11.2005 w sprawie zmiany gminnej strategii polityki społecznej
LII/574/05 24.11.2005 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
LI/573/05 27.10.05 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2005 rok
LI/572/05 27.10.05 W sprawie Zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce
LI/567/05 - LI/571/05 27.10.05 W sprawie zmiany przestrzennego planu zagospodarowania terenu
LI/566/05 27.10.05 W sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Żurawice
LI/565/05 27.10.05 W sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/495/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zmiany gminnej strategii polityki społecznej
LI/564/05 27.10.05 W sprawie przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
L/563/05 29.09.05 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2005
L/562/05 29.09.05 W sprawie przyznania wynagrodzenia miesięcznego Wójtowi Gminy Kobierzyce
L/561/05 29.09.05 W sprawie zmiany uchwały nr XLIII/525/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19.05.2005 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Zespołu Szkół w Kobierzycach i wyodrębnienia jednostek organizacyjnych
XLIX/560/05 08.09.2005 w sprawie określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
XLIX/559/05 08.09.2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
XLIX/558/05 08.09.2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce
XLIX/557/05 08.09.2005 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Królikowice
XLIX/556/05 08.09.2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Bielany Wrocławskie
XLIX/555/05 08.09.2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Krzyżowice-Wierzbica

XLIX/554/05 08.09.2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szyszkowej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza

XLIX/553/05 08.09.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Owsianka
XLIX/552/05 08.09.2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ogrodowej we wschodniej części wsi Królikowice

XLIX/551/05 08.09.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicach Chrzanowskiej i Żernickiej w zachodniej części wsi Domasław
XLIX/550/05 08.09.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Radosnej oraz ul. Sezamkowej w zachodniej części wsi Wysoka
XLIX/549/05 08.09.2005 w sprawie rozpatrzenia wniosków o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kobierzyce
XLIX/548/05 08.09.2005

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części obrębu Ślęza

XLIX/547/05 08.09.2005

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK WISŁOSAN" nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobierzyce

XLIX/546/05 08.09.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ilość odwiedzin: 2364
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-12 11:39:06
Data udostępnienia informacji: 2006-05-12 11:43:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-15 10:05:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER