Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
plus Uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
 Praca
plus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
minus Wybory Ławników 2015
plus Wybory Sołtysa wsi Biskupice Podgórne 2018
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
minus Ogłoszenia o konkursie
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 czerwca 2010 r
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2010 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 września 2010
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 20 grudnia 2010
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 17 stycznia 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 28 lutego 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 08 kwietnia 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 czerwca 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 27 lipca 2011 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 14 października 2011
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 9 stycznia 2012
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2012 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 17 lipca 2012r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 31 sierpnia 2012 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 25 stycznia 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 26 lipca 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 października 2013 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 13 stycznia 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 20 marca 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 lipca 2014 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 30 stycznia 2015 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 30 kwietnia 2015 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 10 sierpnia 2015 r.
   minus Konkurs
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 19 listopada 2015 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 22 stycznia 2016 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 kwietnia 2016 r.
   minus Konkurs - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Kobierzyce dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 24 stycznia 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 05 maja 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 07 lipca 2017 r.
   minus Wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 29 grudnia 2017 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 20 kwietnia 2018 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 11 stycznia 2019 r.
   minus Konkurs - rozstrzygnięcie 15 kwietnia 2019 r.
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Zmiana obwodów: Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
minus Wykaz dziennych opiekunów
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WÓJT GMINY KOBIERZYCE

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY KOBIERZYCE

Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego zakresu działania Gminy Kobierzyce.

Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:

A. upowszechnianie kultury

a). organizacja życia kulturalnego emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 10.000 zł
b).organizacja życia kulturalnego w środowisku Sybiraków, mieszkańców gminy Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5.000 zł
c). aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5.000 zł
d). zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców gminy Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 2.000 zł

I. Warunki realizacji zadań

Elementarnym warunkiem realizacji powierzonych bądź wspieranych zadań publicznych jest dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

II. Zasady przyznawania dotacji


1) wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
2) podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. I i III ogłoszenia,
3) prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce,
4) oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy Kobierzyce
5) oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy,
6) Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty,
7) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
8) o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie,
9) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
10) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,
11) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,
12) działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy; żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji,
13) dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 15 dni po podpisaniu umowy.

III. Terminy i tryb składania ofert

1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 10 maja 2010r.
2. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do kwoty 22 000 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 07 maja 2010 r.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 04 maja 2010 r. do godz. 11.00:
a) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207) – formularz dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
b) aktualnego odpisu z rejestru – dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu
d) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria (0-5):
a) merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania),
b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) zakładani partnerzy i beneficjenci

V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych zadań w roku 2009 r.
W 2009 r. przeznaczono na zadania z zakresu upowszechniania kultury 22 000 zł.

VI. Informacje dodatkowe

1. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Edyta Chomiak (071) 36-98-197, Wojciech Duczek (071) 36-98-186.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce.

Załączniki do pobrania: 2010-04-12 14:49:29 - Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r. (101.90 kB)

Ilość odwiedzin: 2535
Nazwa dokumentu: Konkurs - rozstrzygnięcie 07 maja 2010 r.
Skrócony opis: WÓJT GMINY KOBIERZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOBIERZYCE - A. upowszechnianie kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-04-12 14:44:37
Data udostępnienia informacji: 2010-04-12 14:44:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-12 14:50:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30 (Dyżury do 17.00)
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER