Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
CORNER
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
CORNER
  
CORNER CORNER
CORNER CORNER
 Gmina
plus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Pomoc publiczna
plus Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
plus Jednostki organizacyjne (GOPS, KOK, KOSiR, Szkoły, Przedszkola)
minus Rejestr Przedsiębiorców On-Line
 Urząd Gminy
plus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
plus Referaty i stanowiska samodzielne
plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
 Rada Gminy
minus Informacje ogólne
minus Radni Gminy Kobierzyce
minus Kontakt z Radnymi Gminy Kobierzyce
minus Komisje Rady
minus Plan pracy Rady Gminy
plus Plany i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy
plus Plany posiedzeń
plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Kobierzyce
minus Uchwały
   minus Uchwały z roku 2007 i starsze
      plus Uchwały na rok 2007
      minus Uchwały na rok 2006
      minus Uchwały na rok 2005
      minus Uchwały na rok 2004
      minus Starsze uchwały
plus Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Kobierzyce
minus Sesja Rady Gminy Online
minus Archiwalne Nagrania Sesji
minus Oświadczenia, opinie, apele, deklaracje, postanowienia
minus Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 KPWiK
minus Komunikat Rady Nadzorczej
minus Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki
plus Oświadczenia majątkowe
 Przetargi
minus Zamówienia Publiczne
plus Archiwum Zamówień Publicznych
minus Sprzedaż nieruchomości
minus Dzierżawa Nieruchomości
minus Plan Zamówień
 Praca
minus Nabór na stanowiska urzędnicze
minus Nabór do jednostek organizacyjnych
plus Informacje o wynikach naboru
plus Prezes KPWiK
plus Dokumenty
 Informacje Urzędu
plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia Wójta Gminy Kobierzyce
plus Obwieszczenia pozostałe
minus Wieloletni Plan Inwestycyjny
minus Załatwianie spraw
plus Kontrole
minus Oferty inwestycyjne
plus Strategia rozwoju
minus Raport o Stanie Gminy
minus Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
minus Podsumowanie konsultacji - "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"
minus ZGROMADZENIA PUBLICZNE
minus Petycje
minus Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce
minus Darmowa pomoc prawna - Powiat Wrocławski
minus Przynależność nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
plus Rewitalizacja
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Wybory
plus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
plus Wybory Sołtysów 2019
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 2019
plus Wybory Ławników 2019
plus Wybory do Izb Rolniczych 2019
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
 Ochrona Środowiska
minus Ekoportal
minus Rolnictwo
minus Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
plus Program ochrony środowiska
plus Plan gospodarki odpadami
plus Azbest
plus Utrzymanie czystości i porządku w gminie
minus Pomniki przyrody
minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
minus Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE
minus EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALRNI ZW
minus Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
minus Łowiectwo
minus Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
minus Program ochrony powietrza
 Organizacje Pozarządowe
plus Aktualności
minus Wykaz stowarzyszeń
plus Uchwały
plus Ogłoszenia o konkursie
plus Rozstrzygnięcia konkursów
plus Oferty organizacji pozarządowych
plus Dokumenty do pobrania
plus Dotacje w Zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
 Edukacja
minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Załączniki do pobrania
minus Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych
 KOWR
plus Ogłoszenia
minus Przetargi
 Inne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
minus Informacja dot. bezdomnych psów
minus Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchały na rok 2004

Nr uchwały
Data
Link
Przedmiot uchwały
XXXVI/449/04 30.12.2004 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobierzyce oraz wykazu planowanych kontroli na rok 2005.
XXXVI/448/04 30.12.2004 w sprawie ustalenia diet radnym
XXXVI/446/04 30.12.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XV/64/99 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 1999 roku w sprawie powołania Samorządowego Przedszkola w Bielanach Wrocławskich
XXXVI/445/04 30.12.2004 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i gimnazjach na terenie Gminy Kobierzyce, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XXXVI/444/04 30,12.2004

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce

XXXVI/443/04 30.12.2004

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce.

XXXVI/442/04 30.12.2004 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
XXXVI/441/04

30.12.2004

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza - obszar "B"
XXXV/438/04 16.12.2004 W sprawie zmiany uchwały nr XIX/233/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych
XXXV/437/04 16.12.2004 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2004 rok
XXXV/436/04 16.12.2004

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005. rok

XXXIV/433/04 25.11.2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce
XXXIV/431/04 25.11.2004 w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Kobierzyce na 2005 rok
XXXIV/430/04 25.11.2004 w sprawie ustalenia ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2005 roku
XXXIV/429/04 25.11.2004 w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego
XXXIV/428/04 25.11.2004 w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2005 roku
XXXIV/427/04 25.11.2004 w sprawie stawki opłaty targowej na 2005 rok oraz inkasa opłaty targowej
XXXIV/426/04 25.11.2004

w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce

XXXIV/425/04 25.11.2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2005 rok
XXXIV/424/04 25.11.2004 W sprawie podatku od środków transportowych
XXXIV/423/04 25.11.2004 w sprawie rozpatrzenia wniosków o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kobierzyce
XXXIV/422/04 25.11.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie
XXXIV/421/04 25.11.2004

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północno-środkowej wsi Tyniec Mały

XXXIV/420/04 25.11.2004

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północno-zachodniej wsi Tyniec Mały

XXXIV/419/04 25.11.2004

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Księginice

XXXIV/418/04 25.11.2004

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ksieginice

XXXIV/417/04 25.11.2004
w sprawie protestu wniesionego przez Pana Józefa Patryło do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, gmina Kobierzyce
XXXIV/416/04 25.11.2004 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu południowej części wsi Domasław
XXXIII/414/04 03.11.2004
w sprawie przyznania wynagrodzenia miesięcznego Wójtowi Gminy Kobierzyce
XXXIII/413/04 03.11.2004
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectw Małuszów - Biskupice Podgórne i Rolantowice - Budziszów
XXXIII/403/04 28.10.2004
W sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kobierzyce na 2004 rok Nr XXV/320/04 z dnia 25 marca 2004
XXXIII/402/04 28.10.2004
w sprawie poprawy efektów nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kobierzyce
XXXII/400/04 23.09.2004
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Żurawski i wschodniej części obrębu Wierzbice
XXXII/399/04 23.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Racławice Wielkie
XXXII/398/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Owsianka-Bąki
XXXII/397/04 23.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Nowiny
XXXII/396/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów
XXXII/395/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzyżowice-Wierzbica
XXXII/394/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Królikowice
XXXII/393/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Chrzanów
XXXII/392/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biskupice Podgórne
XXXII/391/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski
XXXII/390/04 23.09.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budziszów
XXXII/389/04 23.09.2004
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru skrzyżowania ulic Piaskowej i Akacjowej we wsi Tyniec Mały
XXXI/387/04 09.09.2004
w sprawie gminnej strategii polityki społecznej
XXXI/386/04 09.09.2004
w sprawie: projektu inwestycyjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy" zgłoszonego do Funduszu Spójności
XXX/385/04 26.08.2004
w sprawie zmiany nazwy ulicy
XXX/383/04 26.08.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/402/01 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30.08.2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
XXX/382/04 26.08.2004
w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie programu edukacyjnego "Gdy nie ma przedszkola
XXX/381/04 26.08.2004
w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kobierzyce
XXX/380/04 26.08.2004
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kobierzyce
XXX/379/04 26.08.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/131/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Przedszkolu w Bielanach Wrocławskich
XXX/378/04 26.08.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/130/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu Nr 2 w Bielanach Wrocławskich
XXX/377/04 26.08.2004
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/129/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu Nr 1 w Kobierzycach
XXX/376/04 26.08.2004
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/99 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce
XXX/375/04 26.08.2004
w sprawie zmiany uchwały nr VI/25/99 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjów w Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich
XXX/374/04 26.08.2004
w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce
XXX/373/04 26.08.2004
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
XXX/372/04 26.08.2004
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
XXX/370/04 26.08.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Małe
XXX/369/04 26.08.2004
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rzecz Gminy Kobierzyce
XXIX/368/04 29.07.2004
w sprawie zmiany nazwy ulicy
XXIX/367/04 29.07.2004
w sprawie zmiany nazwy ulicy
XXIX/366/04 29.07.2004
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXIX/365/04 29.07.2004
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
XXIX/360/04 29.07.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północnej wsi Ślęza
XXIX/359/04 29.07.2004
w sprawie odrzucenia części protestu wniesionego przez Witolda Puźniaka i Halinę Krasowską, zamieszkałych w Ślęzie przy ul. Pszennej 14 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Ślęza
XXIX/358/04 29.07.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka położonej w północno-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie
XXIII/313/04 19.02.2004
w sprawie zmiany nazwy ulicy

Ilość odwiedzin: 3018
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-15 08:40:21
Data udostępnienia informacji: 2007-01-15 08:40:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-15 09:02:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

Dane teleadresowe

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 kobierzyce

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:
71 36 98 130
71 36 98 106
71 36 98 125

Fax:
71 31 11 252

E-mail
info@ugk.pl

Linki do stron www

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • Starostwo Powiatowe we Wrocławkiu

  • Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławkiu

  • DODR

  • CORNER   CORNER